Eines per reinventar-se en temps de crisi: una pinzellada al món de l’Ecodisseny

En una època de crisi econòmica com l’actual, qui més qui menys tothom coneix algú que s’ha quedat a l’atur o empreses que, cada vegada més, fan fallida en no poder assumir les seves despeses. Segons dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE), el nombre de societats que es van declarar en concurs de creditors a l’Estat espanyol al primer trimestre de l’any 2013 es xifra en 2.854, un 23% més respecte el mateix període de l’any 2012 (Nota de Premsa Instituto Nacional de Estadística: Estadística del Procedimiento Concursal (EPC), Primer trimestre de 2013. 8 de maig de 2013).

És en aquest context on sorgeix l’oportunitat de reinventar-se, innovar i apostar per un canvi cap a models més sostenibles. Un punt i a part perquè fabricants i empresaris es replantegin una nova manera de produir integrant el vector ambiental com un factor més en la fase de disseny de productes i serveis, adquirint així un valor afegit en la seva competitivitat i sostenibilitat al mercat.

Tots els productes o serveis causen un impacte sobre el medi ambient al llarg del seu cicle de vida, incloent l’ús de les matèries primeres, els recursos naturals utilitzats, el procés d’embalatge, el transport, l’eliminació i el seu reciclatge. Diversos estudis indiquen que més del 80% de l’impacte ambiental que generarà un producte al llarg de la seva vida útil es determina en la fase de disseny d’aquest. Tot allò que es realitzi a posteriori (reciclar, reutilitzar, etc.) només podrà influir en aquest 20% restant. D’aquí apareix la necessitat de potenciar el que s’anomena Ecodisseny com a eina de millora de l’entorn.

Diagrama 1. Etapes del cicle de vida d’un producte o servei. Font: Programa català d’ecodisseny –ecodiscat 2012-2015

Diagrama 1. Etapes del cicle de vida d’un producte o servei. Font: Programa català d’ecodisseny –ecodiscat 2012-2015 

Però, què s’entén per Ecodisseny?

D’acord amb la Directiva 2009/125/CE per la qual s’instaura un marc per a l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia, l’Ecodisseny es defineix com la integració dels aspectes mediambientals en el disseny del producte amb la finalitat de millorar-ne el comportament ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida. Aquesta disciplina suposa emprar diverses estratègies a aplicar en les diferents fases del seu cicle de vida del producte o servei com ara:

 • Millorar el concepte del producte: desmaterialització, eficiència, multifuncionalitat, etc.
 • Utilitzar materials menys impactants al medi: materials reciclats i reciclables, reducció de tòxics, recursos renovables, reducció de pes i volum, etc.
 • Produir de forma neta: estalvi d’energia en la producció, ús d’energies renovables, etc.
 • Millorar la logística de l’empresa: reducció del consum energètic, redisseny de la logística, utilització de combustibles nets, etc.
 • Reduir l’impacte dels envasos: reducció de pes i volum, ús de materials reciclats, reutilització d’envasos, envasos reciclables, etc.
 • Minimitzar l’impacte final en la gestió de residus: reutilització de components o materials, productes altament reciclables, materials biodegradables, valoració energètica del rebuig, etc.

Imatge 1. Banc de plàstic reciclat, 100% poliestirè i polipropilè, procedents el 20% de Residus Sòlids Urbans i el 80% restant de residus industrials. Font: Catàleg general productes reciclats de l’empresa ZICLA

Imatge 1. Banc de plàstic reciclat, 100% poliestirè i polipropilè, procedents el 20% de Residus Sòlids Urbans i el 80% restant de residus industrials. Font: Catàleg general productes reciclats de l’empresa ZICLA

Imatge 2. Tancament acústic per exteriors, 100% moqueta procedent de la indústria de revestiment per automoció. Font: Catàleg general productes reciclats de l’empresa ZICLA

Imatge 2. Tancament acústic per exteriors, 100% moqueta procedent de la indústria de revestiment per automoció. Font: Catàleg general productes reciclats de l’empresa ZICLA

Imatge 3. Prova pilot d’una bota de trekking. Font: Documento del Grupo de Trabajo de Conama 2012: Ecodiseño en la Gestión del Ciclo de Vida de los Productos

Imatge 3. Prova pilot d’una bota de trekking. Font: Documento del Grupo de Trabajo de Conama 2012: Ecodiseño en la Gestión del Ciclo de Vida de los Productos

Taula 1. Característiques de la bota de trekking

Taula 1. Característiques de la bota de trekking 

Quins beneficis suposa l’Ecodisseny per les empreses?

Existeixen diversos motius pels quals cada vegada més empreses apliquen estratègies d’Ecodisseny. Entre ells es troben els següents:

 • Reduir l’impacte ambiental associat als processos de producció.
 • Potenciar la innovació en l’empresa, permetent trobar noves solucions i facilitant la creació de noves oportunitats de mercat.
 • Potenciar la imatge de l’empresa i del producte gràcies a una actitud innovadora i respectuosa amb el medi ambient.
 • Complir les normatives ambientals aplicables així com anticipar-se als futurs canvis legislatius basant-se en una millora contínua del procés.
 • Millorar la qualitat dels productes a partir de l’augment de durabilitat i funcionalitat.
 • Augmentar el valor afegit dels productes en disposar d’una major qualitat i presentant un menor impacte ambiental al llarg del seu cicle de vida.
 • Augmentar la possibilitat d’accedir als mercats de compra verda o compra ambientalment correcta.
 • Augmentar la possibilitat d’accedir als sistemes d’ecoetiquetatge.
 • Ampliar el coneixement del producte i el seu cicle de vida, podent ésser utilitzat en la planificació estratègica i la comunicació de l’empresa.

Així mateix, les empreses també es poden certificar en la ISO 14006 sobre Ecodisseny publicada el 15 de juliol de 2011. Es tracta d’una norma que, basant-se en la UNE 150301:2003, defineix les directrius per integrar l’Ecodisseny en els Sistemes de Gestió Ambiental i que correlacioni medi ambient, disseny i sistemes de gestió. La implantació de la ISO 14006 en una empresa denota que l’organització ha adoptat un sistema de gestió per identificar, controlar i millorar de manera contínua els aspectes ambientals dels seus productes i serveis a través del disseny.

A més, amb la voluntat de potenciar un model sostenible i aproximar-se l’any 2020 a la reducció del 20% d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, augmentar un 20% l’eficiència energètica, i aconseguir que el 20% del consum energètic provingui d’energies renovables, la comissió europea dóna suport als projectes d’ecoinnovació amb programes d’ajudes i subvencions.

“En temps de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement”, deia Albert Einstein. Ara més que mai és el moment de reinventar-se i apostar per l’Ecoinnovació i l’Ecodisseny.

Mar Ruiz Arandes

Bibliografia:

Castells, F., Rodrigo, J., Sonnemann, G. ,200. L’Ecodisseny industrial com a eina de sostenibilitat ambiental.

Catàleg general . Productes reciclats, ZICLA. http://www.zicla.com/public/docs/catalogo-productos-zicla.pdf

Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, per la que s’instaura un marc per a l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l’energia.

Documento del Grupo de Trabajo de Conama 2012: Ecodiseño en la Gestión del Ciclo de Vida de los Productos. www.conama2012.conama.org

European Comimission. Ecodesign your future. How ecodesign can help the environment by making products smarter . http://ec.europa.eu/enterprise/ecodesign

Generalitat de Catalunya, dept. De territori i sostenibilitat. Programa català d’ecodisseny-ecodiscat 2012-2015. http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2012/20712ecodiscat20122015.jsp

Informe Conama + Eima 2012. Ecoinnovación. www.conama2012.conama.org

Nota de premsa Instituto Nacional de Estadística: Estadística del Procedimiento Concursal (EPC), Primer trimestre de 2013. 8 de maig de 2013.

Rieradevall, J., Garcia, R., Gabarrell.X, Aylagas, B, Tomey, D, 2009. Guía de Introducción Práctica al Ecodiseño. Campus Empresarial 8 Editorial Generalitat Valenciana.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer