Els arbres monumentals poden destacar per molts motius. El principal solen ser les seves grans dimensions, com és el cas del General Sherman, una sequoia (Sequoia Sempervirens) del Sequoia National Park a California, tot i que no és només aquest l’únic motiu que converteixi un arbre en un exemplar destacat. També es consideren importants aquells individus que presenten una gran antiguitat, com els tres Xiprers de la Patagònia (Fitzroya cupressoides) de la vall de Ultimo, al Tirol italià. La cultura popular explica que van ser coetanis del mateix Juli Cèsar, tot i que no s’ha pogut demostrar mai. Un arbre també pot destacar per la seva situació en llocs insòlits (sobre pedres, etc.) o per presentar formes extravagants (Pakenham, 2002). No podem oblidar que aquests arbres, a més a més de la seva bellesa, ens poden proporcionar informació arqueològica del paisatge que ens rodeja (Muir, 2005)

Antecedents en la catalogació d’arbres remarcables: experiències europees dels segles XIX i XX Les primeres catalogacions d’arbres remarcables a Europa es van fer a Anglaterra, amb la finalitat d’establir mesures legals per protegir-los. El motiu principal que va portar a prendre aquesta decisió fou segurament el fet que la massa forestal de les illes britàniques s’estava reduint dràsticament per culpa de l’explotació massiva i continuada de fusta, llenya i carbó durant el segle XIX i principis del XX. Els treballs més importants van ser els d’English Nature, una important organització governamental dedicada a la conservació del medi natural d’Anglaterra. Actualment disposa d’un inventari nacional d’arbres remarcables molt complet, elaborat conjuntament amb Treework Environmental Practice mitjançant el desenvolupament d’una metodologia estandarditzada molt elaborada per recollir i gestionar la informació referent a diferents característiques dels arbres remarcables del Regne Unit.

A França el primer document que mostra la preocupació per l’estat d’aquests arbres és una circular del director general de la Société Nationale des Eaux et de Forêts, en què demanava als encarregats de la gestió dels boscos francesos que protegissin “els arbres de renom en el territori, ja fos pels records històrics o llegendaris o per l’admiració que inspira la majestuositat de la seva base, la seva mida excepcional o la seva edat venerable”.

Legislació i arbres monumentals a Europa

A la Comunitat Europea no hi ha cap normativa específica sobre els arbres monumentals i tots els documents creats fins avui s’hi refereixen de manera molt genèrica. Les figures legislatives dins del marc jurídic de la Comunitat Europea que es podrien relacionar amb la protecció dels arbres remarcables són les següents:

L’article 130R.2 de l’Acta Única Europea estableix: “El principi de prevenció: en molts camps evitar la incidència de riscos és millor que posar-hi remei i, en el cas del medi ambient, aquesta estratègia resulta clau, ja que els danys ocasionats acostumen a ser greus i irreversibles”.

L’article 45 de la Comunitat Europea estableix: L’administració té l’obligació de protegir l’interès general de gaudir d’un medi ambient adequat”.

La protecció dels arbres remarcables es pot relacionar també amb l’article 10 de la Directiva d’hàbitats 92/43/CEE, que explicita la figura de protecció de la Xarxa Natura 2000 amb l’objectiu de protegir formacions i estructures que compleixen la funció de corredors verds.

És important destacar la presencia de figures legislatives de protecció d’arbres monumentals o singulars d’àmbit estatal en països de la Comunitat Europea com França, Itàlia o Anglaterra.

Arbres monumentals a Catalunya

Catalunya té una superfície forestal considerable. Més de la meitat del seu territori (uns 19.000 km2) està ocupat per més de cent espècies diferents d’arbres, entre els quals n’hi ha alguns que destaquen per sobre de la resta.

Es caracteritzen per les grans dimensions, bellesa o edat considerable i, en molts casos, per les tres característiques a la vegada. Alguns han estat testimonis de fets històrics rellevants o són protagonistes de llegendes i tradicions. D’altres s’associen a personatges famosos com poetes o bandolers. Molts s’han erigit símbols i formen part del patrimoni cultural, natural i històric del país com el Pi de les Tres Branques, al Berguedà, recent tallat en un acte vandàlic.

pi_de_les_tres_branques

Fotografia 1: Pi de les Tres Branques Font: GoogleImages

Així doncs, els arbres monumentals (o singulars) a Catalunya no són valorats única i exclusivament com elements botànics sinó que també presenten un alt component antropològic: historia, tradicions, llegendes i cultura popular, en definitiva, arrelada al territori (Palacios, 2002).

El Govern autonòmic de Catalunya regula legalment diferents figures de protecció per aquest tipus d’arbres: arbres monumentals (decret 214/1987 de declaració d’arbres monumentals) i arbres d’interès comarcal i local (decret 47/1988 sobre la declaració d’arbres d’interès Comarcal i Local).

Es consideren arbres monumentals, singulars o remarcables els exemplars que, per la seva mida excepcional dins de la seva espècie o per edat, història o particularitat científica siguin mereixedors de mesures de protecció (decret 214/1987)

Els arbres d’interès comarcal i local no aconsegueixen la notorietat dels anteriors, però també es considera necessari protegir-los per les seves característiques i popularitat dins del municipi o comarca.

El decret 120/189 de 17 d’abril sobre declaració d’arbredes remarcables d’interès comarcal i local és l’últim decret del Departament de Medi Ambient que estableix protecció per a les arbredes o conjunts d’arbres.

A Catalunya actualment la legislació estableix un total de 186 arbres monumentals i 201 arbres d’interès comarcal o local.

Figura1

Figura 1: Distribució dels arbres monumentals per comarca Font: Elaboració pròpia

A la figura 1 podem observar la distribució dels arbres monumentals per comarca i a la figura 2 els arbres remarcables per espècie. Més d’un 30% del total es troben a les comarques d’Osona, la Selva i el Vallès Oriental, no tan perquè siguin zones especialment forestals sinó perquè segurament són les més estudiades en aquest aspecte.

Figura2

Figura 2: Arbres remarcables per espècie Font: Elaboració pròpia

Les espècies més freqüents amb categoria monumental són les alzines (Quercus ilex ssp. Ilex), el roure pubescent (Quercus humilis) i el plàtan (Platanus x hispánica) que representen un 13,44%, 10,75% i 5,9% del total, respectivament.

No només la Generalitat de Catalunya té en compte els arbres monumentals. Existeixen, també, organitzacions i entitats sense ànim de lucre a nivell estatal, autonòmic o local que aposten per la catalogació d’arbres singulars com el projecte Leyendas Vivas. L’Observatori del Paisatge, a Catalunya, ha publicat un dossier amb els enllaços on es pot trobar informació sobre arbres monumentals i singulars a arreu del món.

Els arbres, doncs, han deixat de ser un simple recurs botànic per convertir-se en una eina important per la dinamització socioeconòmica del territori, un patrimoni cultural i un testimoni històric que cal preservar.

REFERENCIES

– BOADA, M; BOADA, A; VIDAL, A (2011). Arbres remarcables de Catalunya. 100 ombres colossals. Figueres: Brau Edicions. MUIR, R. (2005) Ancient trees, living landscapes. Gloucestershire: Tempus publishing. – PALACIOS, César-Javier (2002). Árboles singulares de la provincia de Burgos. Historias, leyendas y tradiciones populares. Burgos: Librería Editorial Berceo. – PARÉS, E. (2003) Llistat de llibres sobre arbres monumentals. Barcelona: Base de datos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Medio Físico del departamento de Medio Ambiente. – PAKENHAM (2002) Remarkable trees of the World. London: The Orion Publishing Group.

 

 

Alba Vidal Preixats

Treball realitzat conjuntament amb Montserrat Recolons, Pau Martínez i Jaume Vidal


Los árboles monumentales pueden destacar por muchos motivos. El principal suele ser sus grandes dimensiones, como es el caso del General Sherman, una sequoia (Sequoia sempervirens) en el Sequoia National Park en California, aunque no es este el único motivo el que hace que un árbol sea destacado. También se consideran importantes aquellos árboles que presentan una gran antigüedad, como los tres alerces (Fitzroya cupressoides) del valle de Ultimo, en el Tirol italiano. Se dice de ellos que fueron coetáneos con Julio César, aunque no se ha llegado a demostrar nunca. Un árbol también puede destacar por su situación en lugares insólitos (encima de piedras, etc) o sus formas extravagantes (Pakenham, 2002). No podemos olvidar que éstos árboles, además de su belleza, nos pueden proporcionar información arqueológica del paisaje que los rodea (Muir, 2005). Antecedentes en la catalogación de árboles monumentales: experiencias europeas de los siglos XIX y XX. Las primeras catalogaciones de árboles monumentales en Europa se dieron en Inglaterra, con la finalidad de establecer medidas legales para protegerlos. El motivo principal que les llevó a tomar esta decisión fue seguramente el hecho que la masa forestal de las islas británicas se estaba viendo reducida drásticamente debido a la explotación masiva y continuada de madera y carbón durante el siglo XIX y principio del siglo XX. Los trabajos más importantes fueron los de English Nature, una importante organización gubernamental dedicada a la conservación del medio natural de Inglaterra. Actualmente dispone de un inventario nacional de árboles monumentales muy completo, elaborado conjuntamente con Treework Environmental Practice mediante el desarrollo de una metodología estandarizada muy elaborada para recoger y gestionar la información referente a diferentes características de los árboles monumentales del Reino Unido. En Francia la primera preocupación por el estado de éstos arboles documentada es una circular del Director General de la Société Nationale d’Eaux et de Forêts pidiendo a los encargados de la gestión de los bosques franceses que protegieran “los arboles de renombre en el territorio, ya sea por los recuerdos históricos o legendarios o por la admiración que inspira su majestuosidad de su base, su tamaño excepcional o su edad venerable”. Legislación y árboles monumentales en Europa A nivel de la comunidad europea no existe una normativa específica sobre los árboles monumentales y todos los documentos creados hasta hoy se refieren a ellos de forma muy tangencial. Las figuras legislativas dentro del marco jurídico de la Comunidad Europea que pueden relacionarse con la protección de los árboles monumentales son las siguientes: El artículo 130 R.2 de la Acta Única Europea establece: “El principio de prevención: en muchos campos, evitar la incidencia de riesgos es mejor que remediarlos y, en el caso del medio ambiente, esta estrategia resulta clave, ya que los daños ocasionados suelen ser graves e irreversibles” El artículo 45 de la Comunidad Europea establece que “la administración tiene la obligación de proteger el interés general de disfrutar de un medio ambiente adecuado”. La protección de los árboles monumentales puede relacionarse con el artículo 10 de la Directiva de hábitats 92/43/CEE, relacionada con la red Natura 2000 que tiene el objetivo de proteger formaciones y estructuras que cumplen la función de corredores verdes entre comunidades separadas. Es importante destacar la presencia de figuras legislativas de protección de árboles monumentales a nivel estatal en países de la Comunidad Europea como Inglaterra, Francia o Italia. Árboles monumentales en Catalunya Catalunya tiene una superficie forestal considerable. Más de la mitad de su territorio (unos 19.000 km2) está ocupada por más de un centenar de especies diferentes de árboles. Entre ellos existen algunos ejemplares que destacan por encima del resto. Básicamente estos árboles se caracterizan por sus grandes dimensiones, belleza o edad considerable, y, en muchos casos, por los tres factores a la vez. Algunos han sido testimonios de hechos históricos relevantes o son protagonistas de leyendas y tradiciones. Otros están asociados a personajes famosos como poetas o bandolers. Muchos se han erigido como símbolos y forman parte del patrimonio cultural, natural e histórico del país, como el Pi de les Tres Branques, recién cortado en un acto vandálico.

pi_de_les_tres_branques

 

Fotografía 1: Pi de les Tres Branques Fuente: GoogleImages

Así pues, los árboles monumentales (o singulares) en Catalunya no son valorados única y exclusivamente como elementos botánicos sino que también presentan un alto componente antropológico: historia, tradiciones, leyendas y en definitiva cultura popular arraigada a un determinado territorio (Palacios, 2002). La Generalitat de Catalunya regula legalmente diferentes figuras de protección para este tipo de árboles: árboles monumentales (decreto 214/1987 de declaración de árboles monumentales) y árboles de interés comarcal y árboles de interés local (decreto 47/1988 sobre la declaración de árboles de interés Comarcal y Local). Se consideran árboles monumentales los ejemplares que, por su tamaño excepcional dentro de su especie o por su edad, historia o particularidad científica, sean merecedores de medidas de protección (decreto 214/1987). Los árboles de interés comarcal y local no consiguen la notoriedad de los anteriores pero también se considera necesaria la protección y conservación por sus características y popularidad dentro del municipio o la comarca. El decreto 120/1989 de 17 de abril sobre declaración de arboledas monumentales de interés comarcal y local es el último decreto del departamento de Medio Ambiente que establece protección para las arboledas o conjuntos de árboles. En Catalunya actualmente la legislación contempla un total de 186 árboles monumentales, y 201 árboles de interés local o comarcal.

Figura1

Figura 1: Distribución de los árboles monumentales por comarca Fuente: Elaboración propia

En la fig. 1 podemos observar la distribución de los árboles monumentales por comarca, y en la fig 2 los árboles monumentales por especie. Observamos que más de un 30% del total se encuentran en las comarcas de Osona, La Selva y el Vallès Oriental, no tanto por ser zonas especialmente forestales sino por ser seguramente las más estudiadas en este aspecto.

Figura2

Figura 2: Árboles monumentales por especie Fuente: elaboración propia

Las especies mas frecuentes con categoría de árbol monumental son las encinas (Quercus ilex subsp. ilex), el roble pubescente (Quercus humilis) y el plátano (Platanus x hispanica) que representan un 13.44%, 10.75% y 5.91% del total respectivamente. No sólo el gobierno autonómico tiene en cuenta los arboles monumentales. Existen organizaciones y entidades sin ánimo de lucro a nivel estatal, autonómico o local que apostan por la catalogación de árboles singulares como el proyecto Leyendas Vivas . El Observatori del Paisatge publicó un dossier con las direcciones web dónde se puede encontrar información sobre árboles monumentales y singulares de todo el mundo. Los árboles, pues, han dejado de ser un simple recurso botánico para convertirse en una herramienta importante para la dinamización socioeconómica del territorio, patrimonio cultural y un testimonio histórico que debemos preservar.

REFERENCIAS

– BOADA, M; BOADA, A; VIDAL, A (2011). Arbres remarcables de Catalunya. 100 ombres colossals. Figueres: Brau Edicions.

MUIR, R. (2005) Ancient trees, living landscapes. Gloucestershire: Tempus publishing. – PALACIOS, César-Javier (2002). Árboles singulares de la provincia de Burgos. Historias, leyendas y tradiciones populares. Burgos: Librería Editorial Berceo.

– PARÉS, E. (2003) Llistat de llibres sobre arbres monumentals. Barcelona: Base de datos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Medio Físico del departamento de Medio Ambiente.

– PAKENHAM (2002) Remarkable trees of the World. London: The Orion Publishing Group.

Alba Vidal Preixats

Trabajo realizado conjuntamente con Montserrat Recolons, Pau Martínez y Jaume Vidal

Published by Alba Vidal Preixats

4 thoughts on “Arbres monumentals, singulars o remarcablesÁrboles monumentales, singulares o remarcablesMonumental and remarcable trees

Leave a Reply