Figura 1: Mostreig de camp amb l’olfactòmetre dinàmic Nasal Ranger™.
(Font: http://www.malosolores.org/)

Tots coneixem els impactes que generen els abocaments de residus als rius o les emissions de les fàbriques a l’atmosfera, però poca gent coneix l’impacte que provoquen les olors al medi i a la nostra salut. En canvi, som conscients que al passar pel costat d’una depuradora, d’una fàbrica de pinso o d’una planta de compostatge l’olor és molt desagradable. Aquesta acceptació o rebuig d’una olor, to hedònic, ve determinada per múltiples factors, propis de l’olor o de les nostres experiències anteriors.

Les olors van molt més enllà de la seva simple definició com: “sensació produïda en l’òrgan de l’olfacte per les emanacions de certs cossos” (IEC,2010). La manera en que s’avalua la resposta humana a una olor depèn de la proposta sensorial particular: de la concentració, del caràcter, de la persistència, de la intensitat, del to hedònic… totes d’una elevada complexitat.

Per caracteritzar i definir la seva concentració calia una unitat i actualment la més utilitzada és la unitat d’olor europea (uoE), definida a la norma UNE EN 13725, considerada com la quantitat de substàncies odoríferes que, quan s’evaporen en 1 metre cúbic d’un gas neutre en condicions normals, originen una resposta fisiològica d’un panel equivalent a la que origina una Massa d’Olors de Referència Europea (MORE) evaporada en un metre cúbic d’un gas neutre en condicions normals. Dient-ho de forma més planera: es va voler obtenir una escala de referència, com es va fer amb els decibels i el so.

Tot aquest enrenou al voltant de les olors neix d’una major conscienciació de la ciutadania envers el medi ambient i de retruc de les olors. És per això que, un cop posades les bases dels diferents vectors que la defineixen, es van començar a realitzar estudis i a fer recerca en aquest àmbit. Actualment hi ha dues principals metodologies per dur a terme un estudi d’impacte ambiental per olors. La primera seria la basada en les mesures de les emissions, probablement la més utilitzada, i la segona seria la basada en les immissions.

En els estudis centrats en el mostreig de les emissions cal primer de tot identificar el focus emissor, per després agafar-ne una mostra representativa. Un cop obtinguda la mostra, aquesta és transportada a un laboratori on es fa una olfatometria dinàmica que consisteix en fer olorar a un grup de persones, també anomenades panelistes, i prèviament escollides per tenir un llindar d’olor dintre d’un Standard, diferents dissolucions conegudes de la mostra i així poder-ne determinar els valor de concentració d’olors (uoE/m3). Per exemple si una comença a ser distingida pels panelistes a les 500 dissolucions, direm que té una concentració d’olor de 500 uoE/m3. Gràcies a aquests resultats i als cabals de la font emissora podem determinar les unitats d’olor emeses per unitat de temps. Finalment només cal aplicar un model de dispersió de gasos per veure’n l’abast. La principal limitació d’aquest mètode és determinar la font emissora, moltes vegades aquesta no és l’única i fàcil de distingir com per exemple una xemeneia, reixa, sortida de fums.. sinó que pot ser difosa o fins i tot que no sigui l’única, per exemple l’entrada i sortida de maquinària o camions a la instal•lació també poden generar emissions.

Els estudis basats en la mesura de les immissions permeten obtenir el mapa d’olors. Aquests estudis consisteixen en dur a terme diferents campanyes de mostreig de camp amb un grup de panelistes, on es prenen diferents mesures als voltants de la instal•lació que es creu que genera les males olors. Per dur a terme aquestes mesures hi ha diferents mètodes estandarditzats on es determina la distància de la instal•lació, el nombre i la freqüència dels mostrejos, amb olfatòmetres o no… un d’aquests mètodes és l’alemany recollit a la norma VDI/DIN3940. En aquest mètode també s’aplica un model de dispersió de gasos però en aquest cas de manera inversa: per determinar el focus i els nivells de dispersió. Cal dir que aquesta metodologia està subjecte a un major error, ja que depèn molt de les condicions climatològiques dels dies de mostreig i de la localització de la possible font, ja que si ens trobem per exemple en un polígon on hi ha instal•lacions de la mateixa índole podem obtenir resultats poc concloents.

11111

Figura 2. Mapa del índex de molèstia (IMO) (Font : LCMA)

Per complementar la informació obtinguda s’acostumen a fer en paral•lel estudis d’emissions de compostos orgànics volàtils (COVs), que permeten algunes vegades establir relacions tant dels compostos causants de l’olor com dels llindars de percepció.

Finalment cal esmentar que a casa nostra hi ha un avantprojecte de llei contra la contaminació odorífera, pioner a l’Estat Espanyol. Però com he dit anteriorment, és només un avantprojecte, i ha quedat al calaix des de 2006 tot i sent palpable una demanda social per regular aquest àmbit.

Pau Martínez Bernadàs

Bibliografia

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Medi Ambient i Sostenibilitat apartat d’Atmosfera.
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.8f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=c2400eb3b1a27210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c2400eb3b1a27210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
Olores.org, el Portal dedicado a la gestión de olores.
http://www.olores.org
Universitat Politècnica de Catalunya. Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA)
http://lcma.upc.edu

Figura 1: Muestreo de campo con olfatómetro. (Fuente: http://www.nasalranger.com)

Todos conocemos los impactos que generan los vertidos de residuos en los ríos o las emisiones de las fábricas a la atmósfera, pero poca gente conoce el impacto que provocan los olores en el medio ambiente y en nuestra salud. En cambio, somos conscientes de que al pasar junto a una depuradora, una fábrica de pienso o una planta de compostaje el olor es muy desagradable. Esta aceptación o rechazo de un olor, tono hedónico, viene determinada por múltiples factores, propios del olor o de nuestras experiencias anteriores.

Los olores van mucho más allá de su simple definición como: “sensación producida en el órgano del olfato por las emanaciones de ciertos cuerpos” (IEC , 2010). La manera en que se evalúa la respuesta humana a un olor depende de la propuesta sensorial particular: de la concentración, del carácter, de la persistencia, de la intensidad, del tono hedónico… todas de una elevada complejidad.

Para caracterizar y definir su concentración era necesario calibrarla y definir una unidad de medida. Actualmente la más utilizada es la unidad de olor europea (uoE), definida en la norma UNE EN 13725, considerada como la cantidad de sustancias odoríferas que, cuando se evaporan en 1 metro cúbico de un gas neutro en condiciones normales, originan una respuesta fisiológica de un panel equivalente a la que origina una Masa de Olores de Referencia Europea (MORE) evaporada en un metro cúbico de un gas neutro en condiciones normales. De forma más sencilla: se quiso obtener una escala de referencia, como se hace con los decibelios y el sonido.

Todo este revuelo en torno a los olores nace de una mayor concienciación de la ciudadanía hacia el medio ambiente y de rebote en los olores. Es por ello que, una vez puestas las bases de los diferentes vectores que la definen, se comenzaron a realizar estudios y hacer investigación en este ámbito. Actualmente hay dos principales metodologías para llevar a cabo un estudio de impacto ambiental de olores. La primera sería la basada en las medidas de las emisiones, probablemente la más utilizada y la segunda sería la basada en las inmisiones.

En los estudios centrados en el muestreo de las emisiones lo primero que hay que hacer es identificar el foco emisor, para luego coger una muestra representativa. Una vez obtenida la muestra, ésta es transportada a un laboratorio donde se hace una olfatometría dinámica, que consiste hacer oler a un grupo de personas, también llamadas panelistas y previamente escogidas para tener un umbral de olor dentro de un Standard, diferentes disoluciones conocidas de la muestra y así poder determinar los valores de concentración de olores (uoE/m3). Por ejemplo si una muestra empieza a ser distinguida por los panelistas a las 500 disoluciones, hablaremos que tiene una concentración de olor de 500 uoE/m3. Gracias a estos resultados y los caudales de la fuente emisora podemos determinar las unidades de olor emitidas por unidad de tiempo. Finalmente solo hay que aplicar un modelo de dispersión de gases para ver el alcance del olor. La principal limitación de este método es determinar la fuente emisora: muchas veces no es la única y tampoco es fácil de distinguir, por ejemplo una chimenea, reja, salida de humos … pero puede haber otras por ejemplo la entrada y salida de maquinaria o camiones a la instalación también pueden generar emisiones.

Los estudios basados en la medida de las inmisiones permiten obtener el mapa de olores. Estos estudios consisten en diferentes campañas de muestreo de campo con un grupo de panelistas, donde se toman diferentes medidas alrededor de la instalación que supuestamente genera el mal olor. Para llevar a cabo estas medidas hay diferentes métodos estandarizados donde se determina la distancia de la instalación, el número y la frecuencia de los muestreos, con olfatómetros o no… Uno de estos métodos es el alemán recogido en la norma VDI/DIN3940. En este método también se aplica un modelo de dispersión de gases, pero en este caso de manera inversa, para determinar el foco y los niveles de dispersión. Hay que señalar que esta metodología está sujeta a un mayor error, ya que depende mucho de las condiciones climatológicas de los días de muestreo y de la localización de la posible fuente, ya que si nos encontramos por ejemplo en un polígono donde hay instalaciones de la misma índole podemos llegar a resultados poco concluyentes.

11111

Figura 2. Mapa del índice de molestia (IMO) (Fuente: LCMA)

Para complementar la información obtenida se suelen hacer en paralelo estudios de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs), que permiten algunas veces establecer relaciones tanto de los compuestos causantes del olor como de los umbrales de percepción.

Para finalizar, mencionar que en casa hay un anteproyecto de ley contra la contaminación odorífera, pionero en España. Pero como he dicho anteriormente, es un anteproyecto, y ha quedado en el cajón desde 2006 aun siendo palpable una demanda social para regular este ámbito.

Pau Martínez Bernadàs

Bibliografía

Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Medi Ambient i Sostenibilitat apartat d’Atmosfera.

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.8f64ca3109a92b904e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=c2400eb3b1a27210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c2400eb3b1a27210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

Olores.org, el Portal dedicado a la gestión de olores.

http://www.olores.org

Universitat Politècnica de Catalunya. Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

http://lcma.upc.edu

Published by Pau Martinez

8 thoughts on “Contaminació ambiental per olors: la gran oblidadaContaminación ambiental por olores: la gran olvidada

Leave a Reply