El debat energètic a l’estat espanyol ha sumat aquestes últimes setmanes un darrer capítol: el fracking. Als Estats Units la utilització del fracking ha suposat una important revolució energètica. A l’estat espanyol, enmig de discussions, es comencen a demanar permisos i llicències per tal de començar a implementar-lo, amb el Ministeri d’Interior i els Sindicats i la patronal química clarament a favor però topant amb l’oposició de certes comunitats autònomes (especialment Cantàbria i Astúries, on es localitzen la majoria de reserves de gas) i sobretot d’un moviment de base format per diverses plataformes ciutadanes amb l’objectiu de protegir el territori (imatge 1) (1,2).

manifestacions_fracking

Imatge 1: Diverses manifestacions en contra del fracking a l’Estat espanyol. Font: Elaboració pròpia

La fracturació hidràulica (més coneguda amb el terme anglès fracking) és una tècnica d’extracció de gas en roques poc poroses com pissarres i esquists. L’obtenció d’aquest hidrocarbur en roques amb una porositat elevada resulta relativament fàcil: perforant el subsòl fins arribar a les bosses de gas es facilita que aquest s’alliberi per si sol i pugui ser recuperat en superfície. Però la baixa porositat d’esquists i pissarres implica que les petites reserves de gas no estiguin connectades entre sí, i que una sola perforació no les faci fluir cap amunt. Cal aleshores trencar la roca i unir les bombolles de gas per poder-lo extreure. Per a aconseguir-ho es fan perforacions de més de tres mil metres de profunditat (on generalment s’acostumen a trobar les reserves d’esquists i pissarres) i posteriorment es perfora tot l’estrat en horitzontal. Amb l’objectiu de facilitar aquest procés s’acostumen a utilitzar càrregues explosives que creen petites fractures. Finalment, per trencar definitivament la roca s’injecta aigua a pressió amb sorra, que manté obertes les esquerdes, i productes químics que distribuiran la sorra de manera homogènia i facilitaran posteriorment el reflux del gas cap a la superfície.

La composició exacta dels productes químics utilitzats pel fracking està protegida sota secret comercial a Estats Units, malgrat que algunes empreses han començat a revelar-ne part a la pressió social. Entre els components emprats n’hi ha sis que tenen un impacte a la salut humana o al medi ambient immediat: acrilamida, benzè, etilbenzè, isopropilbenzè, naftalè i etilediaminotetraacetat de tetrasodi. (3)

L’argumentari a favor de la tècnica és simple i evident: s’obre la possibilitat d’obtenir un hidrocarbur proper facilitant l’autogestió energètica del propi territori. Les instal·lacions resulten més o menys rendibles en funció del nombre de pous que comprengui cada instal·lació.

En contra, l’impacte ambiental potencialment elevat es tradueix en la possibilitat de contaminació d’aqüífers, elevat consum hídric, fractures al subsòl i terratrèmols no controlats, contaminació de l’aire i contaminació acústica.

Hi ha variables indiscutibles com l’elevat consum hídric. La quantitat d’aigua necessària per l’obtenció del gas natural per mitjà de la fracturació hidràulica és molt superior a la utilitzada amb un pou de gas natural convencional perquè el pou horitzontal no es fa d’una tirada si no que, per què sigui més rendible, les injeccions d’aigua es fan en intervals de 130m. En total es calcula que cada pou consumeix entre 15000 i 20000 metres cúbics d’aigua (3). Tenint en compte que la font no acostuma a ser propera cal afegir al cost de l’aigua el dels 5000 camions que es necessiten per transportar-la.

La canonada que recorre el pou, tant la part vertical com horitzontal, està recoberta de formigó per tal d’evitar fugues de la barreja d’aigua, sorra i productes químics. Pissarres i esquists es troben a una profunditat major que la majoria d’aqüífers, però no obstant s’han documentat casos de contaminació especialment per metà, que es filtra a l’aigua quan el gas puja cap a la superfície durant el seu procés d’extracció o bé en obrir-se esquerdes naturals a la roca després de la fractura horitzontal, que faciliten que substàncies contaminants arribin a estrats superiors. (figura 1) Si aquests components s’alliberen en superfície impliquen també un cert grau de contaminació atmosfèrica (4).

metà

Gràfic 1: Emissions de metà procedents de la prospecció, extracció i processament de gas d’esquist. Font: Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària del Parlament Europeu. Juny 2011.

La introducció d’aigua a pressió al subsòl pot provocar sismes d’entre 1 i 3 graus a l’escala de Richter degut al desplaçament de petites falles atrapades sota terra. (5,6). Finalment cal considerar el soroll constant de la instal·lació, tenint en compte que el procés de fracturació en horitzontal i extracció de gas es realitza les 24 hores del dia (3,6).

El fracking encara no s’ha implementat a l’estat espanyol però les peticions per buscar hidrocarburs s’han multiplicat, passant d’una mitjana de 15 sol·licituds l’any 2010 a 45 a l’any 2011 (7). Les empreses del sector calculen que pot extreure’s gas natural que cobreixi el consum nacional entre 40 i 70 anys, tot i que reconeixen que les reserves estan per sota de la mitjana europea. Fins ara s’han concedit més de 70 permisos d’investigació (mapa 1).

Mapa 1: Províncies de l’Estat espanyol on s’han demanat llicències o permisos d’exploració per fracking. Font: Ecologistas en Acción. 2011

El següent pas, la concessió d’una explotació de gas d’esquists i pissarres encara no s’ha donat. La UE, en el seu estudi “Repercussions de l’extracció de gas i petroli d’esquists al medi ambient i a la salut humana” presentat al Parlament Europeu el juny de 2011 conclou literalment que: “Degut al caràcter complex de les possibles repercussions i riscs pel medi ambient i la salut humana de la fracturació hidràulica horitzontal caldrà examinar la possibilitat d’adoptar una nova Directiva a nivell europeu per regular exhaustivament totes les qüestions relacionades amb aquest àmbit”. A data d’avui aquesta Directiva no existeix. El debat segueix obert.

REFERÈNCIES:

(1) Assamblea contra la fractura hidràulica a cantàbria

(2) Plataforma en contra del fracking a Campo de Montiel i La Mancha

(3) Fracking. Laboratorio de innovación audiovisual de RTVE. 2012.

(4) Repercusiones de la extración de gas y Petróleo de esquisto al medio ambiente y la salud humana. Informe a la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària del Parlament Europeu. Juny 2011.

(5) The future of natural gas. An interdisciplinary MIT study. Massachussets Institute of Technology, 2011.

(6) Support to the identification of potential risks for the environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe. Atomic Energy Authority. 2012

(7) El fracking en el Estado español. Situación, amenazas y resistencias. Ecologistas en Acción. 2012.

El debate energético español ha sumado estas últimas semanas un nuevo capítulo: el fracking. En los Estados Unidos la utilización del fracking ha supuesto una importante revolución energética. En el estado español, entre discusiones, se están empezando a pedir permisos y licencias para implementarlo. El Ministerio de Interior, los sindicatos y la patronal química están a favor de estas practicas enfrentándose a la oposición de algunas comunidades autónomas (especialmente Cantabria y Asturias, dónde se localizan la mayoría de reservas de gas) y sobretodo con un movimiento de base formado por plataformas ciudadanas con el objetivo de proteger el territorio (imagen 1) (1,2).

Imagen 1

Imagen 1: Manifestaciones en contra del fracking en el Estado español. Fuente: Elaboración propia

La fracturación hidráulica horizontal (más conocida por el termino anglosajón fracking) es una técnica de extracción de gas en rocas poco porosas como pizarras y esquistos. La obtención de este hidrocarburo en rocas con una porosidad elevada resulta relativamente fácil: perforando el subsuelo hasta llegar a las bolsas de gas, se facilita la liberación de éste y se puede recuperar fácilmente en superficie. Pero la baja porosidad de esquistos y pizarras, implica que las pequeñas reservas de gas no se encuentran conectadas entre sí y con una sola perforación estas no fluyen hacia la superficie. Es necesario, romper la roca y juntar las burbujas en una sola para poder extraer el gas. Se debe perforar a una profundidad de más de tres mil metros (profundidad dónde se encuentran las reservas de esquistos y pizarras) y posteriormente romper la capa rocosa en horizontal. Con el objetivo de facilitar el proceso se utilizan cargas explosivas que crean pequeñas grietas. Finalmente, para fracturar definitivamente la roca se inyecta agua a presión con arena, que mantiene abiertas las grietas, y productos químicos que distribuirán la mezcla de manera homogénea facilitando posteriormente el reflujo de gas hacia la superficie.

La composición exacta de los productos químicos utilizados en el fracking está protegida bajo secreto comercial en Estados Unidos, aunque algunas empresas han empezado a desvelar algunos componentes debido a la alarma y presión social. Entre ellos encontramos seis productos que tienen un impacto inmediato en la salud humana o el medio ambiente: acrilamida, benzeno, etilbenzeno, isopropilbenzeno, naftaleno y etilendiaminotetraacetato de tetrasodio. (3)

El conjunto de opiniones a favor de la técnica del fracking es simple y evidente: cabe la posibilidad de obtener un hidrocarburo cercano facilitando la autogestión energética del propio territorio. Las instalaciones resultan más o menos rentables en función del número de pozos que contenga cada instalación.

En contra, el impacto ambiental potencialmente elevado que se traduce en la posibilidad de contaminación de acuíferos, elevado consumo hídrico, fracturas en el subsuelo, terremotos no controlados, contaminación del aire y contaminación acústica.

Existen variables indiscutibles como el elevado consumo hídrico que requiere la técnica. La cantidad de agua necesaria para la obtención de gas natural mediante la fracturación hidráulica horizontal resulta superior a la utilizada en un pozo de gas natural convencional porque en el caso del pozo horizontal la perforación no se realiza de golpe sino que, para que sea más rentable, las inyecciones de agua se hacen en intervalos de 130m. En total se calcula que cada pozo consume entre 15000 y 20000 metros cúbicos de agua (3). La fuente generalmente no está cerca, por lo que debemos sumar al coste del agua el de los 5000 camiones que se necesitan para transportarla.

La tubería que recorre el pozo (tanto en la parte vertical como en la horizontal) está recubierta de hormigón para evitar fugas. Pizarras y esquistos se encuentran a una mayor profundidad que los acuíferos pero aun así se han documentado casos de contaminación especialmente por metano. Este se filtra en el agua cuando el gas sube hacia la superficie durante el proceso de extracción o bien cuando se abren grietas o pequeñas fracturas naturales después de la fractura horizontal, que facilitan que substancias contaminantes lleguen a capas superiores (figura 1). Si estos componentes son liberados en superficie se obtiene además, un cierto grado de contaminación atmosférica (4).

Figura 1

Figura 1: Emisiones de metano procedentes de la prospección, extracción y procesamiento de gas de esquisto. Fuente: Comision de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo. Junio 2011.

La introducción de agua a presión en el subsuelo puede provocar sismos de entre 1 y 3 grados en la escala de Richter debido al desplazamiento de pequeñas fallas atrapadas bajo tierra (5,6). Finalmente debemos considerar el ruido constante de la instalación teniendo en cuenta que el proceso de fracturación en horizontal y la extracción de gas se realizan durante las 24 horas del día (3,6).

El fracking aún no se ha implantado en España aunque las peticiones para buscar hidrocarburos se han multiplicado, pasando de 15 solicitudes durante el año 2010 a 45 el 2011. Las empresas del sector calculan que puede extraerse gas natural para cubrir el consumo nacional entre 40 y 70 años aunque reconocen que las reservas están por debajo de la media europea. Actualmente ya se han concedido más de 70 permisos de investigación (mapa 1)

mapa 1

Mapa 1: Províncias del Estado español dónde se han pedido permisos o licencias para la exploración por fracking. Fuente: Ecologistas en Acción. 2011.

El paso siguiente, la concesión de una explotación de gas de esquistos y pizarras aun no se ha dado. La UE, en su estudio “Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de esquistos en el medio ambiente y la salud humana” presentado en el Parlamento Europeo en junio de 2011 concluye literalmente que: “Debido al carácter complejo de las posibles repercusiones y riesgos para el medio ambiente y la salud humana de la fracturación hidráulica horizontal cabe examinar la posibilidad de adoptar una nueva Directiva a nivel europeo para regular exhaustivamente todas las cuestiones relacionadas con éste ámbito”. A fecha de hoy dicha directiva no existe. El debate sigue abierto.

REFERENCIAS: (1) Asamblea contra la fractura hidráulica en Cantabria (2) Plataforma en contra del fracking en Campo de Montiel y La Mancha (3) Fracking. Laboratorio de innovación audiovisual de RTVE. 2012. (4) Repercusiones de la extración de gas y Petróleo de esquisto al medio ambiente y la salud humana. Informe a la Comision de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo. Junio 2011. (5) The future of natural gas. An interdisciplinary MIT study. Massachussets Institute of Technology, 2011. (6) Support to the identification of potential risks for the environment and human health arising from hydrocarbons operations involving hydraulic fracturing in Europe. Atomic Energy Authority. 2012 (7) El fracking en el Estado español. Situación, amenazas y resistencias. Ecologistas en Acción. 2012.

Published by Alba Vidal Preixats

10 thoughts on “El fracking: buscant hidrocarburs sota les pedresEl fracking: buscando hidrocarburos debajo de las piedrasFracking: searching for gas in the rocks

Leave a Reply