Últimament, els inputs que rep la població respecte els serveis bàsics necessaris per viure no són del tot encoratjadors. D’una banda, tenim l’extensa llei 24/2013 del sector elèctric, en la qual apareix el concepte de peatge pels que poden generar energia pel seu propi consum (fins aleshores, sense legislar). S’escolta la reducció del cost de la tarifa elèctrica però al mateix temps augmenten els mínims mensuals que cal pagar. També apareixen nous conceptes com és el cas de la pobresa energètica fins fa poc, mai vistos en el nostre entorn. Tot plegat, ens fa qüestionar el següent: fins a quin punt és viable esdevenir autònom en el que es refereix als subministres de la llar? Es poden potenciar les energies renovables i aprofitar els recursos disponibles a petita escala? Amb l’article d’avui, s’intentarà il•lustrar mitjançant breus explicacions i fotografies el cas d’una llar que actualment té instal•lats diversos dispositius que permeten reduir substancialment els costos de les factures i que addicionalment, vol prendre consciència de les energies renovables aplicades a l’ús particular.

façanes

Catalunya es troba en un clima generalment mediterrani i això cal aprofitar-ho. Disposem de moltes hores de sol, per tant, l’energia solar és un gran aliat. Per començar, sense haver d’instal•lar cap tipus de dispositiu ja trobem una forma per aprofitar aquesta energia gràcies a l’arquitectura passiva. Des de fa segles, l’orientació sud dels edificis és clau per aprofitar les hores de llum directa i la màxima franja horària de radiació solar. En la fotografia 1, es pot observar la comparativa de façanes nord/sud de l’habitatge unifamiliar que es presenta. A la façana sud hi ha un major nombre de finestres i de major tamany (amb un total de 57’9 m2). Tot el contrari que la façana nord: menys finestres i de menors dimensions (amb un total de 16’8m2). Si a més, en aquesta façana sud hi plantem una arbreda de fulla caduca, s’obté ombra durant els mesos d’estiu i solera en els mesos d’hivern. Un cop s’aconsegueix captar aquesta energia, no s’ha de deixar escapar. Un forma d’evitar-ho és l’ús d’un aïllant tèrmic, que també retindrà l’energia obtinguda de la calefacció/refrigeració. En aquest cas, s’ha optat per dos materials d’aïllament: el poliuretà per les parets i per altra banda, el poliestirè pel sostre i els terres.

A la coberta de l’edifici, és indispensable ubicar el camp solar (fotografia 2) on s’hi poden observar tant els col•lectors solars per escalfar l’aigua com les plaques fotovoltaiques.
A través dels col•lectors solars, s’escalfa l’aigua que tant s’enviarà a l’acumulador d’aigua calenta (escalfada a través d’un serpentí) com en el circuit de terra radiant que permetrà escalfar la casa (sistema de calefacció compatible amb el camp solar ja que no requereix d’elevades temperatures). Els col•lectors solars resten col•locats com si fossin una persiana veneciana, és a dir, capturen la totalitat de la radiació solar proporcionant una zona d’ombra a la terrassa i, al mateix temps, a l’hivern evita que s’escapi la radiació infraroja que es podria emetre cap a l’atmosfera. Tot i que el cost de la instal•lació del camp solar és elevat, s’ha estimat una reducció del 50% en kilowatts i un 55% en euros en una comparativa realitzada durant el primer trimestre del 2012 i el 2013.

Fotografia 2: Camp solar a la coberta de la casa. Font: elaboració pròpia.

En l’àmbit hidràulic, també cal posar-hi atenció. Catalunya es troba en una zona de precipitacions anuals de volum poc destacat (de 400 – 700 mm). Tot i aquesta relativa escassetat, és un recurs que també pot ser aprofitat. Partint que les primeres gotes de pluja realitzen un efecte de neteja en l’atmosfera degut a que interaccionen amb les partícules en suspensió que hi ha, no es recomana el seu ús per a aigües de consum humà. Però si aquestes aigües pluvials es recullen, es filtren i s’emmagatzemen de forma adequada poden ajudar a reduir fins a un 40% el consum d’aigua en les llars (Aqua España, 2011).
En l’habitatge unifamiliar que estem tractant, les esmentades aigües pluvials queden recollides a través dels punts de recol•lecta ubicats a la coberta. Aquestes aigües van conduïdes fins a un dipòsit de 50m3 que permet el seu emmagatzematge en la part més baixa de l’habitatge. Amb el trajecte que fan des de la coberta fins al dipòsit, s’eliminen moltes de les possibles partícules de majors dimensions a través d’un filtre que no requereix manteniment. Aquest dipòsit que conté tal volum d’aigua realitza dues funcions simultànies: d’una banda, permet aconseguir un equilibri tèrmic en l’habitatge, molt semblant al mateix fenomen que s’observa en els municipis que es troben a prop del mar (estabilitzar les temperatures durant tot l’any). Per altra banda, aquest volum d’aigua pot ser aprofitat per a aigües de consum humà sempre i quan es realitzi un tractament mínim per tal de complir les especificacions del Decret 140/2003.
Quan hi ha demanda d’aigua, aquesta és conduïda fins als punts de consum (aixetes, dutxes, electrodomèstics…) que es troben a la part superior de l’habitatge tot tenint en compte que posteriorment, no serà enviada al clavegueram. Aquestes aigües utilitzades, que passaran a denominar-se aigües grises, passen per un procés físic de neteja a través d’un filtre de sorra de diferents capes que van disminuint el gruix per tal d’anar retenint, cada cop més, possibles partícules que hagin pogut arribar-hi. Finalment, l’aigua que hagi arribat a la part més baixa del dipòsit d’aigües grises necessitarà una oxigenació per tal de que hi hagi una depuració biològica aeròbica correcte. Això s’obté amb una aspersió d’aquestes aigües al canyís de bambú (foto 3) que al mateix temps realitzarà una última reacció de depuració. De tot aquest procés, s’obté un aigua que és utilitzada per reg (gota a gota) i per les descàrregues d’aigua dels WC, reduint considerablement el consum d’aigua que normalment provindria de la xarxa.

Fotografia 3: detall de l'aspersió en el canyís de bambú. Font elaboració pròpia.

Un cop descrit resumidament algunes de les possibilitats , tant passives com actives, que hi ha per tal d’aconseguir una casa més eficient i sostenible, es pot apreciar la flexibilitat que hi ha a l’hora d’adoptar aquestes mesures. Moltes llars ja construïdes no tenen aquesta facilitat perquè en el moment de la construcció, es va prioritzar el baix cost i rapidesa en la edificació que no pas la qualitat i el criteri sostenible, fet que s’ha evidenciat amb el temps. Ara bé, amb la llei 235/2013 sobre certificació de la eficiència energètica en edificis s’ha fet un pas endavant per tal d’aconseguir millores al respecte. No s’ha d’oblidar que, finalment, es tracta d’assolir un equilibri entre el nostre entorn i la forma que tinguem de viure; equilibri que hauria d’estar regit, en la mesura possible, sota criteris sostenibles.

Montserrat Recolons

Referències:

– Aqua España. (2011). Guía técnica de aprovechamiento de aguas pluviales en edificios.
– Ministerio de Energía, Indústria y Turismo. (2013). Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
– www.casabioclimatica.blogspot.comÚltimamente, los inputs que recibe la población respeto los servicios básicos necesarios para vivir no son del todo alentadores. Por un lado, tenemos la extensa ley 24/2013 del sector eléctrico, en la cual aparece el concepto de peaje para los que pueden generar energía para su propio consumo (hasta entonces, sin legislar). Se escucha la reducción del coste de la tarifa eléctrica pero al mismo tiempo aumentan los mínimos mensuales que hay que pagar. También aparecen nuevos conceptos como es el caso de la pobreza energética hasta hace poco, nunca observados en nuestro entorno. Todo ello, nos hace cuestionar lo siguiente: hasta qué punto es viable ser autónomo a lo que se refiere los suministros del hogar? Se pueden potenciar las energías renovables y aprovechar los recursos disponibles a pequeña escala? Con el artículo de hoy, se intentará ilustrar mediante breves explicaciones y fotografías el caso de un hogar que actualmente tiene instalados varios dispositivos que permiten reducir sustancialmente los costes de las facturas y que adicionalmente, se quiere tomar conciencia de las energías renovables aplicadas al uso particular.

fachadas

Cataluña se encuentra en un clima generalmente mediterráneo y esto hay que aprovecharlo. Disponemos de muchas horas de sol, por lo tanto, la energía solar es un gran aliado. Para empezar, sin tener que instalar ningún tipo de dispositivo ya encontramos una forma para aprovechar esta energía gracias a la arquitectura pasiva. Desde hace siglos, la orientación sur de los edificios es clave para aprovechar las horas de luz directa y la máxima franja horaria de radiación solar. En la fotografía 1, se puede observar la comparativa de fachadas norte/sur de la vivienda unifamiliar que se presenta. En la fachada sur hay un mayor número de ventanas y de mayor tamaño (con un total de 57’9 m2). Todo lo contrario que en la fachada norte: menos ventanas de menores dimensiones (con un total de 16’8m2). Si además, en esta fachada sur plantamos una arboleda de hoja caduca, se obtiene sombra durante los meses de verano y solana en los meses de invierno. Una vez se consigue captar esta energía, no se tiene que dejar escapar. Una forma de evitarlo es el uso de un aislante térmico, que también retendrá la energía obtenida de la calefacción/refrigeración. En este caso, se ha optado por dos materiales de aislamiento: el poliuretano para las paredes y por otro lado, el poliestireno por el techo y los suelos.

A la cubierta del edificio, es indispensable ubicar el campo solar (fotografía 2) donde se pueden observar tanto los colectores solares para calentar el agua como las placas fotovoltaicas.
A través de los colectores solares, se calienta el agua que tanto se enviará al acumulador de agua caliente (calentada a través de un serpentín) como en el circuito de suelo radiante que permitirá calentar la casa (sistema de calefacción compatible con el campo solar puesto que no requiere de elevadas temperaturas). Los colectores solares se ponen imitando una persiana veneciana, es decir, capturan la totalidad de la radiación solar proporcionando una zona de sombra en la terraza y, al mismo tiempo, en invierno evita que se escape la radiación infrarroja que se podría emitir hacia la atmósfera. A pesar de que el coste de la instalación del campo solar es elevado, se ha estimado una reducción del 50% en kilowatios y un 55% en euros en una comparativa realizada durante el primer trimestre del 2012 y el 2013.

Fotografia 2: Campo solar en la cubierta de la casa. Fuente: Elaboración propia.

En el ámbito hidráulico, también hay que poner atención. Cataluña se encuentra en una zona de precipitaciones anuales de volumen poco destacado (de 400 – 700 mm). Aunque haya esta relativa escasez, es un recurso que también puede ser aprovechado. Partiendo que las primeras gotas de lluvia realizan un efecto de limpieza en la atmósfera debido a que interaccionan con las partículas en suspensión que hay, no se recomienda su uso para aguas de consumo humano. Pero si estas aguas pluviales se recogen, se filtran y se almacenan de forma adecuada pueden ayudar a reducir hasta un 40% el consumo de agua en los hogares (Aqua España, 2011).
En la vivienda unifamiliar que estamos tratando, las aguas pluviales quedan recogidas a través de los puntos de recolecta ubicados en la cubierta. Estas aguas son llevadas hasta un depósito de 50m3 que permite su almacenamiento en la parte más baja de la vivienda. Con el trayecto que hacen desde la cubierta hasta el depósito, se eliminan muchas de las posibles partículas de mayores dimensiones a través de un filtro que no requiere mantenimiento. Este depósito que contiene tal volumen de agua realiza dos funciones simultáneas: por un lado, permite conseguir un equilibrio térmico en la vivienda, muy parecido al mismo fenómeno que se observa en los municipios que se encuentran cerca del mar (estabilizar las temperaturas durante todo el año). Por otro lado, este volumen de agua puede ser aprovechado para aguas de consumo humano siempre y cuando se realice un tratamiento mínimo para cumplir las especificaciones del Decreto 140/2003.
Cuando hay demanda de agua, esta es conducida hasta los puntos de consumo (grifos, duchas, electrodomésticos…) que se encuentran a la parte superior de la vivienda teniendo en cuenta que posteriormente, no será enviada al alcantarillado público. Estas aguas utilizadas, que pasarán a denominarse aguas grises, pasan por un proceso físico de limpieza a través de un filtro de arena de diferentes capas que van disminuyendo el grosor para ir reteniendo, cada vez más, posibles partículas que hayan podido llegar. Finalmente, el agua que haya llegado a la parte más baja del depósito de aguas grises necesitará una oxigenación para que haya una depuración biológica aeróbica correcta. Esto se obtiene con una aspersión de dichas aguas al cañaveral de bambú (fotografía 3) que al mismo tiempo realizará una última reacción de depuración.

De todo este proceso, se obtiene un agua que se utiliza para riego (gota a gota) y para las descargas de agua de los WC, reduciendo considerablemente el consumo de agua que normalmente provendría de la red.

Una vez descrito resumidamente algunas de las posibilidades, tanto pasivas como activas, que hay para conseguir una casa más eficiente y sostenible, se puede apreciar la flexibilidad que hay a la hora de adoptar estas medidas. Muchas hogares ya construidos no tienen esta facilidad porque en el momento de la construcción, se priorizó el bajo coste y rapidez en la edificación que no la calidad y el criterio sostenible, hecho que se ha evidenciado con el tiempo. Ahora bien, con la ley 235/2013 sobre certificación de la eficiencia energética en edificios se ha dado un paso adelante para conseguir mejoras al respeto. No se tiene que olvidar que, finalmente, se trata de lograr un equilibrio entre nuestro entorno y la forma que tengamos de vivir; equilibrio que tendría que estar regido, en la medida posible, bajo criterios sostenibles

Montserrat Recolons

Referencias:

– Aqua España. (2011). Guía técnica de aprovechamiento de aguas pluviales en edificios.
– Ministerio de Energía, Indústria y Turismo. (2013). Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
– www.casabioclimatica.blogspot.com

Published by montserrat recolons

5 thoughts on “L’autoconsum en les llars: camí d’obstacles o realitat assequible?El autoconsumo en los hogares: ¿carrera de obstáculos o realidad asequible?

Leave a Reply