Fotografia 1: Temps i diners. Font: elaboració pròpia.

Intentar xerrar d’una manera planera sobre el mercat de l’electricitat troba la seva enèsima pedra pel camí. Des de l’1 d’abril tenim un nou sistema de càlcul per a la facturació elèctrica. Com qualsevol nova normativa que s’apreciï, el títol ha de ser contundent i estar com a mínim a l’alçada del text que corona. D’aquesta manera està ja vigent el Reial Decret 216/2014, de 28 de març, pel que s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor (PVPC) d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació. La solució quasi definitiva per els seus promulgadors i una mesura transitòria més per els seus detractors.

Tot i així la majoria coincideix en valorar positivament la retirada, almenys tan explícitament, de la component especulativa descontrolada al mecanisme de subhastes CESUR, que servia per a garantir un preu estable de l’energia durant un trimestre sencer pels consumidors amb tarifa regulada. Aquestes subhastes realment s’havien caracteritzat per ser pista de ball per a un mercat de futurs i derivats financers d’energia amb una metodologia complicada, que a més resultaven certament opaques en referència al que passava i qui participava. De fet aquesta va ser la raó principal per la que la Secretaria d’Estat d’Energia emeté la Resolució per la que s’anul•lava la darrera subhasta, la de desembre del 2013, que havia d’establir el preu per al primer trimestre del 2014. Això sí, després de vint-i-quatre subhastes suposadament immaculades.

Al mateix RD 216/2014 s’entén el cost associat que té assegurar un preu ofert constant durant tres mesos, sense tenir en compte les fluctuacions del mercat de generació elèctrica a una resolució temporal menor. És rellevant que es qualifiqui el nou mecanisme com un estalvi pels consumidors, ja que no s’ha d’assumir el cost d’assegurament al preu que ha estat negociat en un mercat de futurs. Si és una millora respecte l’anterior mètode de càlcul, per què no es canvià? La pròpia Llei també ressalta la major transparència, els beneficis de la retirada del Govern espanyol a la regulació de les subhastes i el foment del consum eficient. Sense desmerèixer l’oportunitat de la Llei a desenvolupar-se, són conceptes que a vegades són més aviat exercicis de fe que de fets constatats, a la vista de la més que qüestionable gestió del mercat elèctric i per extensió del model energètic de l’Estat.

El mercat de l’energia que ara prendrà el relleu en la determinació dels preus de l’electricitat és el majorista de l’electricitat, que es divideix entre mercat diari i intradiari. El primer realitza les transaccions d’energia elèctrica per a cadascuna de les hores del dia següent, això és que a les 10 del matí ja s’han acordat els preus horaris per l’endemà. El mercat intradiari, en canvi, és una negociació durant el mateix dia degut a ajustaments per avaries, emergències, canvis de demanda no previstos, meteorologia, etc., en els preus del mercat diari del dia anterior. Pot parèixer un embull, però no és més que la trobada d’oferta i demanda d’electricitat a nivell horari, com comprar pa per demà o haver de sortir a comprar-ne quan les botigues potser no en tenen, queda poc pa o estan tancades.

horari catGràfic 1: Evolució del Preu Marginal al Mercat Diari el sistema peninsular d’Espanya, durant la primera setmana del mes de març de 2014. Font: REE i elaboració pròpia.

El famós “pool” és justament el nom del mercat majorista d’electricitat on cada tecnologia aporta l’energia generada, establint el preu que al final es retribuirà a tots els participants del mercat, i que hagin venut els seus MWh, clar. És un sistema de subhasta inversa en el que les fonts que ofereixen a un preu inferior tenen preferència per casar amb la demanda, prenent com a exemples paradigmàtics la nuclear, hidràulica o eòlica front els combustibles fòssils. Quan es cobreix tota la demanda, és el preu del darrer MWh el que marca el preu final del “pool” que es pagarà a tots els venedors. És aquí on molts es troben amb el nucli del problema: un sistema de generació que ha de respondre a la demanda d’un bé de primera necessitat, mal d’emmagatzemar, del que no es coneixen els costos reals. Aquest problema, entre d’altres, és l’origen de conceptes de discussió ja quasi metafísica com l’auditoria de costos de generació, la gestió de les primes, la “bombolla” de la infraestructura gasística, i el deute reconegut pels successius Governs a les empreses elèctriques degut als ingressos regulats considerats insuficients, això és l’omnipresent dèficit tarifari (la diferència entre la recaptació i el cost del sistema elèctric). El 86% de dependència energètica de l’exterior i els devers 30.000 milions d’€ acumulats del citat dèficit de tarifa no canviaran només amb el RD 216/2014.

Tornant al PVPC, aquest és el successor de la Tarifa d’Últim Recurs, més coneguda com tarifa TUR, a la que es podien apuntar els anomenats consumidors vulnerables i que, recordem, la part corresponent a l’energia es decidia a la subhasta CESUR, avui suspesa. Realment podria tractar-se més bé d’una reordenació de nomenclatures, ja que el PVPC manté el requisit de tenir una potència igual o inferior a 10kW per acollir-se. Per altra banda la TUR passa a aplicar-se com a tarifa per a categories concretes de consumidors que, com defineix la recent Llei 24/2013 del Sector Elèctric, compleixin amb les característiques socials, de consum i poder adquisitiu que es determinin segons reglamentació del Govern. El resultat és un PVPC amb el que les empreses que vénen electricitat als consumidors podran oferir un preu indexat a les hores del mercat diari majorista, o un altre estable amb un cost d’assegurament; a més del bo social pel consumidor vulnerable que ara és la diferència entre el PVPC i la TUR, pel que passa de ser una tarifa congelada a una altra en funció del preu del mercat.

Com moltes mesures legislatives, hem de mirar també a Europa. Recollint les indicacions de la Directiva 2003/54/CE, la TUR es creava a partir de l’Ordre ITC/1659/2009 no sense advertències fins llavors per part de la Comissió Europea i sentències del Tribunal de Justícia de la UE, des d’on es denunciava incompliment de la normativa comunitària per part de l’Estat espanyol en aquesta matèria. Un dels objectius (sense entrar en l’ús que es va fer de la tarifa regulada per controlar la inflació i poder entrar a la zona euro) era, segons la pròpia Directiva, adoptar les mesures oportunes per a protegir als clients finals i, en particular, garantir la protecció adequada dels clients vulnerables, incloses mesures que ajudin a evitar fins i tot la interrupció del subministrament. L’Associació de Ciències Ambientals calcula en 7 els milions de persones que destinen una quantitat desproporcionada dels seus ingressos familiars a pagar serveis energètics, i per tant amb risc d’exclusió social per disposar de menys renda disponible per adquirir altres serveis bàsics com l’atenció sanitària, educació o habitatge. No fa falta dir que aquestes premisses, juntament amb les condicions d’independència real del regulador del mercat i la separació de les fases de generació, distribució i comercialització en empreses diferents, són aspectes molt qüestionats que afecten a l’aplicació efectiva de la Directiva 2003/54/CE, avui derogada per la Directiva 2009/72/CE amb el mateix títol i voluntats.

Amb l’objectiu de proporcionar una tarifa assequible a consumidors amb problemes de subministrament, es varen incloure en una primera fase a tots els consumidors de baixa tensió amb la possibilitat de contractar la tarifa TUR. A la fase següent es plantejà que el requisit de potència contractada per acollir-se a tarifa TUR fos inferior a 50 kW. Aquest darrer valor de potència es considerà excessiu, perquè principalment el sistema de la TUR estava i està dirigit a consumidors domèstics i petites empreses, pel que el grup de fins a 50 kW integrava negocis no tan petits. S’establí en 15 kW i posteriorment es situà en 10 kW de potència contractada, el valor actual que ara assumeix el PVPC, i que representa el 94% dels punts de consum i el 30% de la demanda elèctrica.

catGràfic 2: Evolució del nombre de consumidors total, consumidors amb potència contractada igual o inferior a 10 kW, i l’energia anual consumida per consumidor amb potència contractada igual o inferior a 10 kW. Font: CNMC i elaboració pròpia.

Darrerament la tendència senyala més a una reducció d’aquesta potència màxima a 5 kW per acudir al PVPC, transferint als consumidors a un mercat de comercialització no regulat que, segons FACUA-Consumidores en Acción, costa fins un 16% més. Des del 2006 el terme corresponent a l’energia a la factura elèctrica es avui un 40% més car, el terme de potència contractada un 130% i l’IVA ha pujat cinc punts percentuals, sense comentar peatges d’accés i altres impostos. Tant la pressió exercida sobre la factura dels consumidors en caure els preus del “pool” degut al pes del règim especial, hidràulica i nuclear que impedeixen l’entrada de la majoria de cicles combinats de gas i centrals de carbó, com la disminució de la demanda pel que la recaptació per factura tendeix a la baixa, han empitjorat les conseqüències d’una mala planificació i gestió política i tècnica del sistema elèctric a part de considerar un model de creixement infinit. Una llei acabada de néixer ha de donar sempre sensació de canvi, però no necessàriament representarà per definició un punt i a part.

Antoni Maria Siquier (@siquiertoni)

Bibliografia

Directiva 2009/72/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat i per la que es deroga la Directiva 2003/54/CE.

Ordre ITC/1659/2009, de 22 de juny, per la que s’estableix el mecanisme de traspàs de clients del mercat de tarifa al subministrament d’últim recurs d’energia elèctrica i procediment de càlcul i estructura de les tarifes d’últim recurs d’energia elèctrica.

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.

Reial Decret 216/2014, de 28 de març, pel que s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris pel petit consumidor d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.

Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) [http://www.cnmc.es/]

Diari Público, diari digital de notícies [http://www.publico.es/491470/el-recibo-de-la-luz-en-el-mercado-libre-es-un-16-mas-caro-que-la-tarifa-regulada]

Diari El País, diari digital de notícies [http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/27/actualidad/1395947956_321445.html]

Diari Expansión, diari digital de notícies [http://www.expansion.com/2014/02/17/empresas/energia/1392642278.html]

Europa Press, diari digital de notícies [http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-dependencia-energetica-exterior-alcanzo-espana-86-2012-bp-20140328161341.html]

Red Eléctrica Española (REE) [http://www.ree.es/es/]

Fotografía 1: Tiempo y dinero. Fuente: elaboración propia.

Intentar hablar de una manera sencilla sobre el mercado de la electricidad encuentra su enésima piedra en el camino. Desde el 1 de abril tenemos un nuevo sistema de cálculo para la facturación eléctrica. Como cualquier nueva normativa que se precie, el título debe ser contundente y estar como mínimo a la altura del texto que corona. De esta manera está ya vigente el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor (PVPC) de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación. La solución casi definitiva para sus promulgadores y una medida transitoria más para sus detractores.

Aún así la mayoría coincide en valorar positivamente la retirada, al menos tan explícitamente, de la componente especulativa descontrolada en el mecanismo de subastas CESUR, que servía para garantizar un precio estable de la energía durante un trimestre entero para los consumidores con tarifa regulada. Estas subastas realmente se habían caracterizado por ser pista de baile para un mercado de futuros y derivados financieros de energía con una compleja metodología, que además resultaba ciertamente opaca en referencia a lo que pasaba y sus participantes. De hecho ésta fue la razón principal por la que la Secretaría de Estado de Energía emitía la Resolución por la que se anulaba la última subasta, la de diciembre del 2013, que tenía que establecer el precio para el primer trimestre del 2014. Eso sí, después de veinticuatro subastas supuestamente inmaculadas.

En el mismo RD 216/2014 se entiende el coste asociado que conlleva asegurar un precio ofertado constante durante tres meses, sin tener en cuenta las fluctuaciones del mercado a una resolución temporal menor. Es relevante que se califique el nuevo mecanismo como un ahorro para los consumidores al no tener que asumir el coste de aseguramiento en el precio que ha sido negociado en un mercado de futuros. Si es una mejora respecto al anterior método de cálculo, ¿por qué no se cambió? La propia Ley también resalta la mayor transparencia, los beneficios de la retirada del Gobierno español de la regulación de las subastas y el fomento del consumo eficiente. Sin desmerecer la oportunidad de la Ley a desarrollarse, son conceptos que a veces son más bien ejercicios de fe que hechos constatados, vista la más que cuestionable gestión del mercado eléctrico y por extensión del modelo energético del Estado español.

El mercado de la energía que ahora tomará el relevo en la determinación de los precios de la electricidad es el mayorista de la electricidad, que se divide entre el mercado diario e intradiario. El primero realiza las transacciones de energía eléctrica para cada una de las horas del día siguiente, eso es que a las 10 h de la mañana ya se ha establecido los precios horarios para el día siguiente. El mercado intradiario, en cambio, es una negociación durante el mismo día debido a ajustes por averías, emergencias, cambios de demanda no previstos, meteorología, etc., en los precios del mercado diario del día anterior. Puede parecer enredado, pero no es más que el encuentro de oferta y demanda de electricidad a nivel horario, como comprar pan para mañana o tener que salir a comprar cuando las tiendas puede que no tengan, les quede poco pan o estén cerradas.

horariGráfico 1: Evolución del Precio Marginal en el Mercado Diario en el sistema peninsular de España, durante la primera semana del mes de marzo de 2014. Fuente: REE y elaboración propia.

El famoso “pool” es nada más y nada menos que el mercado mayorista de electricidad donde cada tecnología aporta la energía generada, estableciendo el precio que al final se retribuirá a todos los participantes del mercado, y que hayan vendido sus MWh. Es un sistema de puja inversa donde las fuentes que ofertan a un precio inferior tienen prioridad para casar con la demanda, tomando como ejemplos paradigmáticos la nuclear, hidráulica o eólica frente a los combustibles fósiles. Cuando se cubre toda la demanda, es el precio del último MWh el que marca el precio final del “pool” que se pagará a todos los vendedores. Es aquí donde muchos se encuentran con el núcleo del problema: un sistema de generación que debe responder a la demanda de un bien de primera necesidad, difícil de almacenar, del cual no se conocen los costes reales. Este problema, entre otros, es el origen de conceptos discutidos ya casi metafísicos como la auditoría de costes, la gestión de las primas, la “burbuja” de la infraestructura gasística, y la deuda reconocida por los sucesivos Gobiernos a las empresas eléctricas debido a los ingresos regulados considerados insuficientes, eso es el omnipresente déficit de tarifario (la diferencia entre la recaudación y el coste del sistema eléctrico). El 86% de dependencia energética del exterior y los casi 30.000 millones de € acumulados del citado déficit de tarifa no cambiarán sólo con el RD 216/2014.

Volviendo al PVPC, éste es el sucesor de la Tarifa de Último Recurso, más conocida como tarifa TUR, a la que se podían acoger los llamados consumidores vulnerables i que, recordemos, la parte correspondiente a la energía se decidía en la subhasta CESUR, hoy suspendida. Realmente podría tratarse de una reordenación de nomenclaturas, ya que el PVPC mantiene el requisito de tener contratada una potencia igual o inferíos a 10kW para acogerse; y por otra parte la TUR pasa a aplicarse como la tarifa para categorías concretas de consumidores que, como define la reciente Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen según reglamentación del Gobierno. El resultado es un PVCP donde las comercializadoras de electricidad podrán ofertar un precio indexado a las horas del mercado diario mayorista, u otro estable con un coste de aseguramiento; además del bono social para el consumidor vulnerable que ahora es la diferencia entre el PVPC y la TUR, por lo que pasa de ser una tarifa congelada a una en función del precio de mercado.

Como muchas medidas legislativas se debe mirar también a Europa. Recogiendo las indicaciones de la Directiva 2003/54/CE, la TUR se creaba a partir de la Orden ITC/1659/2009 no sin advertencias de la Comisión Europea y sentencias del Tribunal de Justicia de la UE en las que denunciaban el incumplimiento de la normativa comunitaria por parte del Estado español en esta materia. Uno de los objetivos (sin entrar en el uso que se hizo de la tarifa regulada para controlar la inflación y poder entrar en la zona euro) era, según la misma Directiva, el de adoptar las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizar la protección adecuada de los clientes vulnerables, incluidas medidas que les ayuden a evitar la interrupción del suministro. La Asociación de Ciencias Ambientales contabiliza en 7 los millones de personas que destinan una cantidad desproporcionada de sus ingresos familiares a pagar servicios energéticos, y con riesgo de exclusión social al disponer de menos renta disponible para adquirir otros servicios básicos como la atención sanitaria, educación o la vivienda. Ni que decir tiene que estas premisas junto a las condiciones de independencia del regulador del mercado y la separación de las fases de generación, distribución y comercialización en empresas distintas, son aspectos muy cuestionados que afectan a la aplicación efectiva de la Directiva 2003/54/CE, hoy derogada por la Directiva 2009/72/CE con el mismo título y voluntades.

Con el objetivo de proporcionar una tarifa asequible a consumidores con problemas de suministro, se incluyeron en una primera fase todos los consumidores de baja tensión en la posibilidad de contratar la tarifa TUR. En la fase siguiente se planteó que el requisito de potencia contratada para acogerse a la tarifa TUR fuera inferior a 50 kW. Este último valor de potencia se consideró excesivo, ya que principalmente el sistema TUR está dirigido a consumidores domésticos y pequeñas empresas, por lo que elevar el rango hasta los 50 kW integraba negocios no tan pequeños. Se estableció en 15 kW y posteriormente se situó en los 10 kW de potencia contratada, el valor actual que ahora asume el PVPC, y que representa el 94% de los puntos de consumo y el 30% de la demanda eléctrica.

castGráfico 2: Evolución del número de consumidores total, del número de consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10 kW, y la energía anual consumida por consumidor con potencia contratada igual o menor a 10 kW. Fuente: CNMC y elaboración propia.

Últimamente, la tendencia señala más a una reducción de esa potencia máxima a 5 kW para acudir al PVPC, transfiriendo a los consumidores a un mercado de comercialización no regulado que, según FACUA-Consumidores en Acción, es hasta un 16% más caro. Desde el 2006 el término correspondiente a la energía es hoy un 40% mayor, el término de potencia contratada un 130% y el IVA ha subido cinco puntos porcentuales, sin tener en cuenta peajes y otros impuestos. Tanto la presión ejercida sobre la factura de los consumidores al caer los precios del “pool” debido al peso del régimen especial, hidráulica y nuclear que impiden la entrada de la mayoría de ciclos combinados de gas y centrales de carbón, como la disminución de la demanda por lo que la recaudación por factura tiende a la baja, han empeorado las consecuencias de una mala planificación y gestión política y técnica del sistema eléctrico además de la consideración de un modelo de crecimiento infinito. Una ley recién nacida tiene que dar siempre sensación de cambio, pero no necesariamente representará por definición un punto y aparte.

Antoni María Siquier (@siquiertoni)

Bibliografía

Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE.

Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica.

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor (PVPC) de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación.

Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) [http://www.cnmc.es/]

Diario Público, diario digital de noticias [http://www.publico.es/491470/el-recibo-de-la-luz-en-el-mercado-libre-es-un-16-mas-caro-que-la-tarifa-regulada]

Diario El País, diario digital de noticias [http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/27/actualidad/1395947956_321445.html]

Diario Expansión, diario digital de noticias [http://www.expansion.com/2014/02/17/empresas/energia/1392642278.html]

Europa Press, diario digital de noticias [http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-dependencia-energetica-exterior-alcanzo-espana-86-2012-bp-20140328161341.html]

Red Eléctrica Española (REE) [http://www.ree.es/es/]

Published by Antoni Maria Siquier Salva

12 thoughts on “L’electricitat passa facturaLa electricidad pasa factura

Leave a Reply