Les piscines públiques: oci, salut i riscLas piscinas públicas: ocio, salud y riesgo

Fotografia 1: tipologies de piscines
Fotografia 1: tipologies de piscines. Font: google images

Moltes són les opinions que consideren que la natació és una de les activitats més complertes que es poden realitzar: ja sigui per salut, per practicar esport o bé per oci. Queda, a més, obert a tots els públics: nadons, alumnat d’escoles i instituts, adults i gent gran. Exposat el gran ventall d’ocasions on la natació es pot practicar ara ens agradaria parar atenció en la part essencial per poder practicar aquest esport. De piscines, n’hi ha de moltes tipologies: olímpiques, naturals, cobertes o descobertes, de salt, mineromedicinals per a ús terapèutic (ubicades en balnearis o termes), particulars… Però totes elles tenen en comú una legislació específica que queda recollida en el Real Decreto 742/2013 en el que s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines. Es tracta d’un decret que porta en vigor un any (des del passat 11 d’octubre del 2013), però que té com a antecessor inicial un document publicat per l’Organització Mundial de la Salut l’any 2000. Una directiva que en el seu temps va ser la primera de la història en establir criteris i recomanacions que s’havien d’aplicar en les instal•lacions aquàtiques per tal que esdevinguessin segures i saludables per tothom.

En el decret actual, no només es contempla l’aigua de la piscina com a objecte de control i anàlisis, sinó que també contempla la qualitat de l’aire ja que a part d’afectar als usuaris directes de la piscina, també pot afectar als treballadors de l’establiment (tècnics de manteniment, monitors, socorristes…) i als possibles assistents com a públic en competicions aquàtiques.

Mantenir uns nivells correctes de desinfecció en les aigües de les piscines és importantíssim. S’ha de tenir en compte, que els banyistes, tan bon punt entren en contacte amb el vas de la piscina, estan aportant entre altres components: amoni, fòsfor, sofre i microorganismes (Pastor, 2008), concretament, bactèries fecals, virus o protozous com afirma l’OMS en les seves directrius del 2000. Si bé l’aigua que queda continguda en el vas ha de tenir unes condicions òptimes (segons taula 1), també ha de mantenir aquestes característiques independentment, del volum i accions que es desenvolupin en la piscina. És a dir, la piscina ha d’estar adequadament dissenyada per tal de que assoleixi la qualitat de l’aigua exigida en la major brevetat possible.

Taula 1: resum amb els paràmetres analitzats en aigua especificats en el Decret 742/2013
Taula 1: resum amb els paràmetres analitzats en aigua especificats en el Decret 742/2013

Com s’aconsegueix, doncs, mantenir aquestes paràmetres dins dels límits? Primerament, el projecte inicial de construcció de la piscina ha de contemplar entre altres coses, una instal•lació que permeti la recirculació de l’aigua passant-la per un filtre i una posterior desinfecció. Cal tenir en compte que està totalment prohibit realitzar els tractaments químics de desinfecció directament en l’interior del vas de la piscina. Cal fer-ho mitjançant els diferents processos unitaris previs de tractament.
En segon lloc, una de les eines que existeixen per controlar la qualitat de l’aigua són els mostrejos. En el decret que hem comentat, s’especifiquen fins a tres tipus de controls en aigua (inicial, rutina i periòdic) i també controls en la qualitat de l’aire (humitat relativa inferior al 65% i temperatura ambient del recinte de la piscina entre 1ºC i 2ºC per sobre de la temperatura del vas).
Un aspecte que no s’especifica en la legislació són les superfícies dels voltants de la piscina. S’ha d’executar un programa eficaç de neteja de les superfícies que tingui com a objectiu garantir l’absència de fongs que puguin provocar infeccions com, per exemple, el peu d’atleta (infecció comuna que requereix un tractament de llarg termini).

Un cop s’ha mesurat les condicions de l’aire i s’han agafat les mostres d’aigua, aquestes no es poden dur a qualsevol laboratori per procedir amb l’anàlisi. El laboratori ha de tenir implantat un sistema de garantia de qualitat i a més estar acreditat per la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 (en cas de no tenir aquesta acreditació, han de tenir els procediments validats per a la determinació de cada paràmetre).

Del resultat de tota aquesta sèrie d’accions de control i anàlisi, el titular ha d’exposar en un lloc visible i accessible la següent informació: resultats dels controls realitzats amb data i hora del mostreig, informació sobre situacions en que s’incompleixi alguns dels límits de la taula 1 i quines han estat les mesures correctores, informació sobre quines són les substàncies químiques utilitzades durant el tractament, entre altres especificacions diverses.

Fotografia 2: aparell per mesurar pH (esquerra) i clor (dreta) in situ. Font: www.hach.com
Fotografia 2: aparell per mesurar pH (esquerra) i clor (dreta) in situ.
Font: www.hach.com

Amb aquest article, s’han exposat molts dels aspectes que cal tenir en compte en l’ús de les piscines. Consells bàsics com: l’ús de calçat i gorro, dutxar-se prèviament a l’entrar a la piscina estan a la mà de tots els usuaris per tal de col•laborar amb el manteniment de les condicions de la piscina i per contribuir a tenir una protecció individual envers les condicions particulars que hi ha en l’entorn de la piscina. Per part dels gestors d’una piscina, la clau per garantir les condicions mínimes de seguretat per la salut dels usuaris és tenir un bon sistema de control, amb mostrejos sistemàtics, bons instruments de mesura in situ (fotografia 2) i desinfecció; sense oblidar que uns treballadors formats (d’acord als criteris del Ministeri de Sanitat) són també bàsics. Tot i que els paràmetres que determinen la qualitat de les aigües de la piscina estan basats sota el principi de precaució, la col•laboració entre tots ajudarà a mantenir el bon estat de la piscina que utilitzem habitualment.

Montserrat Recolons Vinyes

Bibliografia

– Pastor, M.C. Aigua: font de vida, font de risc. Capítol 4. (2008).
– Organització Mundial de la Salut. Guidelines for Safe Recreational-water Environments. (2000).
– Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Real Decreto 742/2013 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Fotografía 1: tipologías de piscinas. Fuente: google images.
Fotografía 1: tipologías de piscinas. Fuente: google images.

Muchas son las opiniones que consideran que la natación es una de las actividades más completas que se pueden realizar: ya sea por salud, para practicar deporte o bien por ocio. Queda, además, abierto a todos los públicos: bebés, alumnado de escuelas e institutos, adultos y gente mayor. Visto el gran abanico de ocasiones donde la natación se puede practicar ahora nos gustaría poner atención en la parte esencial para poder practicar este deporte. De piscinas, hay de muchas tipologías: olímpicas, naturales, cubiertas o descubiertas, de salto, mineromedicinales para uso terapéutico (ubicadas en balnearios o termas), particulares…
Pero todas ellas tienen en común una legislación específica que queda recogida en el Real Decreto 742/2013 en el que se establecen los criterios técnicos y sanitarios de las piscinas. Se trata de un decreto que lleva en vigor un año (desde el pasado 11 de octubre del 2013), pero que tiene como antecesor inicial un documento publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000. Una directiva que en su tiempo fue la primera de la historia al establecer criterios y recomendaciones que se tenían que aplicar en las instalaciones acuáticas para que fueran seguras y saludables por todo el mundo.

En el decreto actual, no sólo se contempla el agua de la piscina como objeto de control y análisis, sino que también contempla la calidad del aire puesto que aparte de afectar a los usuarios directos de la piscina, también puede afectar a los trabajadores del establecimiento (técnicos de mantenimiento, monitores, socorristas…) y a los posibles asistentes como público en competiciones acuáticas.

Mantener unos niveles correctos de desinfección en las aguas de las piscinas es importantísimo. Se tiene que tener en cuenta, que los bañistas, una vez que entran en contacto con el agua de la piscina, están aportando entre otros componentes: amonio, fósforo, azufre y microorganismos (Pastor, 2008), y más concretamente, bacterias fecales, virus o protozoos como afirma la OMS en sus directrices del 2000. Si bien el agua que queda contenida en el vaso de la piscina tiene que tener unas condiciones óptimas (según tabla 1), también tiene que mantener estas características independientemente, del volumen y acciones que se desarrollen en la piscina. Es decir, la piscina tiene que estar adecuadamente diseñada para que logre la calidad del agua exigida en la mayor brevedad posible.

Tabla 1: resumen con los parámetros analizados en agua especificados en el Decreto 742/2013
Tabla 1: resumen con los parámetros analizados en agua especificados en el Decreto 742/2013

¿Cómo se consigue, pues, mantener estos parámetros dentro de los límites? Primeramente, el proyecto inicial de construcción de la piscina tiene que contemplar entre otras cosas, una instalación que permita la recirculación del agua pasándola por un filtro y una posterior desinfección. Hay que tener en cuenta que está totalmente prohibido realizar los tratamientos químicos de desinfección directamente en el interior del vaso de la piscina. Hay que hacerlo mediante los diferentes procesos unitarios previos de tratamiento.
En segundo lugar, una de las herramientas que existen para controlar la calidad del agua son los muestreos. En el decreto que hemos comentado, se especifican hasta tres tipos de controles en agua (inicial, rutina y periódico) y también controles en la calidad del aire (humedad relativa inferior al 65% y temperatura ambiente del recinto de la piscina entre 1ºC y 2ºC por encima de la temperatura del vaso).
Un aspecto que no se especifica en la legislación son las superficies de los alrededores de la piscina. Se tiene que ejecutar un programa eficaz de limpieza de las superficies que tenga como objetivo garantizar la ausencia de hongos que puedan provocar infecciones como, por ejemplo, el pie de atleta (infección común que requiere un tratamiento de largo plazo).

Una vez se han medido las condiciones del aire y se han cogido las muestras de agua, estas no se pueden llevar a cualquier laboratorio para proceder con el análisis. El laboratorio tiene que tener implantado un sistema de garantía de calidad y además estar acreditado por la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 (en caso de no tener esta acreditación, tienen que tener los procedimientos validados para la determinación de cada parámetro).
Del resultado de toda esta serie de acciones de control y análisis, el titular tiene que exponer en un lugar visible y accesible para todos los usuarios la siguiente información: resultados de los controles realizados con fecha y hora del muestreo, información sobre situaciones en que se incumpla algunos de los límites de la tabla 1 y cuáles han sido las medidas correctoras, información sobre cuáles son las sustancias químicas utilizadas durante el tratamiento, entre otras especificaciones diversas.

Fotografía 2: aparato para medir pH (izquierda) y cloro (derecha) in situ. Fuente: www.hach.com
Fotografía 2: aparato para medir pH (izquierda) y cloro (derecha) in situ.
Fuente: www.hach.com

Con este artículo, se han expuesto muchos de los aspectos que hay que tener en cuenta en el uso de las piscinas. Consejos básicos cómo: el uso de calzado y gorro, ducharse previamente al entrar a la piscina están en la mano de todos los usuarios para colaborar con el mantenimiento de las condiciones de la piscina y para contribuir a tener una protección individual hacia las condiciones particulares que hay en el entorno de la piscina. Por parte de los gestores de una piscina, la clave para garantizar las condiciones mínimas de seguridad por la salud de los usuarios es tener un buen sistema de control, con muestreos sistemáticos, buenos instrumentos de medición in situ (fotografía 2) y desinfección; sin olvidar que unos trabajadores formados (según los criterios del Ministerio de Sanidad) son también básicos. A pesar de que los parámetros que determinan la calidad de las aguas de la piscina están basados bajo el principio de precaución, la colaboración entre todos ayudará a mantener el buen estado de la piscina que utilizamos habitualmente.

Montserrat Recolons Vinyes

Bibliografía

– Pastor, M.C. Aigua: font de vida, font de risc. Capítol 4. (2008).
– Organització Mundial de la Salut. Guidelines for Safe Recreational-water Environments. (2000).
– Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Real Decreto 742/2013 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Published by montserrat recolons

Leave a Reply