La delimitació i gestió dels espais naturals protegits sovint entra en conflicte amb les persones que hi viuen, que veuen restringit l’ús del seu territori a activitats generalment poc productives o a incorporar determinades normatives que els podrien dificultar el seu desenvolupament.

La recent ampliació de la Reserva de la Biosfera del Montseny ha posat de manifest la necessitat de vetllar per la població resident, així com pel model de desenvolupament econòmic de la zona.

La Reserva de la Biosfera compta amb 18 municipis al seu interior. Generalment es tracta de nuclis de població amb pocs habitants: 6 dels 18 municipis que formen part de la Reserva no superen els 1000 habitants. La població més gran és La Garriga, amb 14.581 habitants l’any 2008. La resta de municipis oscil·len entre els 1045 habitants de Figaró-Montmany i els 6.526 d’Arbúcies. Per contra, solen tenir una extensió considerable de 31Km2 de mitjana, fet que comporta densitats de població baixes, inferiors als 150 habitants/km2 en 14 dels 18 municipis. (IDESCAT, 2014)

Actualment el 86% de la superfície de la Reserva de la Biosfera del Montseny és de propietat privada mentre que el 14% té una titularitat pública. Pel que fa la titularitat pública l’1% es propietat de la Generalitat de Catalunya i el 13% restant ho és de la Diputació de Barcelona. (Diputació de Barcelona, 2008).

La declaració com a Reserva de la Biosfera, proposada pel Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, es va produir l’any 1978. L’any 1993 el massís va passar a formar part del PEIN i l’any 2006 de la Xarxa Natura 2000, com a zona d’interès comunitari de la regió biogeogràfica mediterrània i dins de la tipologia d’espais de muntanya interior.

El pla especial de gestió de l’any 2009 definia l’objectiu de crear una nova delimitació del parc, augmentant-ne la superfície i incorporava mesures com la potenciació de les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial que entengui l’activitat humana com un instrument de protecció activa dels valors del Parc, entre d’altres (Diputació de Barcelona, 2009). L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va aprovar l’ampliació de la reserva el mes de juny de 2014, incorporant 17 dels 18 municipis que es trobaven a la zona protegida (a excepció de Sant Feliu de Buixalleu) i doblant pràcticament la superfície protegida respecte l’antiga delimitació de 1978. (Imatge 1)

Límits de la nova RBM

Imatge 1: Límits de la proposta d’ampliació de la Reserva de la Biosfera del Montseny (en taronja) en contraposició a l’àrea prèviament protegida (en verd) i a la reserva de la Biosfera del Montseny de 1978 (en blau).

Font: Solórzano, 2013

Incorporar poblacions a l’espai natural protegit implica, per força, incloure-hi també les activitats humanes que es desenvolupen al territori. Especialment les que en depenen principalment. Al Montseny hi ha un total de 628ha de territori destinades a l’agricultura i les plantacions, tant arbustives com d’arbres. Principalment es planten castanyers i es conreen cereals. Darrerament s’ha apostat també per recuperar conreus de varietats tradicionals, com determinades espècies de poma. La castanya és però, sense cap mena de dubte, el producte forestal més valorat del Montseny.

La proporció relativa de territori agrícola respecte al total de superfície de la reserva de la biosfera és només del 2,02%. Aquesta xifra ha anat disminuint progressivament en les darreres dècades ja que el canvi energètic ocorregut entre els anys 50 i 60, on el butà va substituir la llenya i el carbó, va suposar l’abandonament de l’explotació forestal amb finalitats energètiques.

La ramaderia és una activitat tradicional que es manté al Montseny tot i que el 60% dels titulars de les explotacions obté rendes procedents d’altres activitats, principalment del sector terciari. El 20% de les explotacions realitzen activitats dins de l’àmbit turístic, posant-se al servei del sistema urbà. Actualment existeixen 37 explotacions de ramaderia extensiva dins dels límits de la Reserva de la Biosfera del Montseny. El sector predominant és l’oví, amb 794 unitats ramaderes (UR) (Variable de mesura del sector ramader que s’obté aplicant un coeficient a cadascuna de les espècies i tipus, per poder presentar en una mateixa unitat d’equivalència les diferents espècies.) seguit pel bestiar boví amb 363 UR i el cabrum amb 96 UR (taula 1). El sector boví de carn ha experimentat un augment acusat, el cabrum ha disminuït mentre que l’oví tendeix a mantenir-se (Bartolomé, 2002).

Taula 1

El model de protecció de la Reserva de la Biosfera incorpora i potencia aquestes activitats com a eines de custòdia de l’espai pròpiament dites i abandona així la visió estàtica i conservadora d’altres espais naturals protegits com els Parcs Nacionals. Tal i com concloïa Federico Ramos, secretari d’Estat de Medi Ambient, en conèixer l’aprovació de l’ampliació dels límits de la Reserva: “Hem d’implicar-nos amb força en el doble compromís de treballar de manera integrada per la conservació dels recursos naturals i pel benestar de les poblacions.”

Alba Vidal Preixats

REFERÈNCIES:

  • Bartolomé, J. Milán, M. Plaixats, J. 2002: Caracterització estructural de les explotacions de ramaderia extensiva al Parc Natural del Montseny, en V Trobada d’estudiosos del Montseny. Barcelona: Diputació de Barcelona.
  • Diputació de Barcelona. 2008: Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera. Memoria 2008. Barcelona: Diputació de Barcelona. Diputació de Girona. Memoria de gestió.
  • Diputació de Barcelona. 2009. Pla especial del Parc Natural del Montseny. Text Normatiu. Barcelona: Diputació de Barcelona. Diputació de Girona.
  • Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 2014. Municipis. http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=1&V1=MUNICIPI
  • Solórzano, S. 2013: Resum executiu de la Memòria del Projecte d’Ampliació de la Reserva de la Biosfera del Montseny. RBM: Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera i Centre Tecnològic i forestal de Catalunya.

 

La delimitación y gestión de los espacios naturales protegidos a menudo entra en conflicto con las persones que viven en ellos, que ven restringido el uso de su territorio a actividades generalmente poco productivas o a incorporar determinadas normativas que les pueden dificultar su desarrollo.

La recientemente ampliada Reserva de la Biosfera del Montseny ha sacado a la luz la necesidad de proteger a la población residente así como el modelo de desarrollo económico de la zona.

La Reserva de la Biosfera cuenta con 18 municipios en su interior. Generalmente se trata de núcleos de población con pocos habitantes: 6 de los 18 municipios que forman parte de la Reserva no superan los 1000 habitantes. La población mayor es La Garriga, con 14.581 ha el año 2008. Los otros municipios oscilan entre los 1045 habitantes de Figaró-Montmany y los 6.526 de Arbúcies. Por el contrario, suelen presentar una extensión considerable de 31Km2 de media, comportando densidades de población relativamente bajas, inferiores a los 150 habitantes/Km en 14 de los 18 municipios (IDESCAT, 2014).

Actualmente el 86% de la superfície de la Reserva de la Biosfera del Monteny es de propiedad privada mientras que el 14% restante tiene titularidad pública. Respecto a la titularidad pública el 1% es propiedad de la Generalitat de Catalunya y el 13% restante lo es de la Diputació de Barcelona (Diputació de Barcelona 2008).

La declaración como Reserva de la Biosfera, propuesta por el Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, se produjo el año 1978. El año 1993 el macizo pasó a formar parte del PEIN y el año 2006 de la Xarxa Natura 2000 como zona de interés comunitario de la región biogeográfica mediterránea, dentro de la tipología de espacios de montaña interior.

El plan especial de gestión del año 2009 definía el objetivo de crear una nueva delimitación del parque: aumentando su superficie e incorporando medidas de potenciación de las actividades económicas. Se pretendía así impulsar el modelo territorial que entiende la actividad humana como un instrumento de protección activa de los valores del parque. (Diputació de Barcelona, 2009). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) aprobó la ampliación de la reserva en junio de 2014, incorporando 17 de los 18 municipios que se encuentran en la zona protegida (a excepción de Sant Feliu de Buixalleu) y doblando prácticamente la superficie protegida respecto la antigua delimitación de 1978. (Imagen 1)

Límits de la nova RBM

Imagen 1: Límites de la propuesta de ampliación de la Reserva de la Biosfera del Montseny (en naranja) en contraposición de la zona préviamente protegida (en verde) y a la Reserva de la Biosfera del Montseny de 1978 (en azul)

Fuente: Solórzano, 2013

Incorporar población en un espacio natural protegido implica, por fuerza, incluir también las actividades humanas que se llevan a cabo en el territorio. Especialmente las que dependen especialmente de él como la agricultura o las plantaciones. En el Montseny encontramos un total de 628 ha destinadas a la agricultura y las plantaciones, de arbustos y de árboles. Principalmente se plantan castaños y se cultivan cereales aunque últimamente se ha apostado también por recuperar variedades tradicionales como determinadas especies de manzanas. Pero sin duda alguna la castaña es sin duda el producto forestal estrella del Montseny.

La proporción relativa de territorio agrícola respecto al total de superficie de la Reserva de la Biosfera es sólo del 2,02%. Esta cifra ha ido disminuyendo progresivamente en las últimas décadas ya que el cambio energético ocurrido durante los años 50 y 60, cuando el butano substituyó la leña y el carbón, causó el abandono de la explotación forestal con finalidades energéticas.

La ganadería es una actividad tradicional que se mantiene actualmente en el Montseny aunque el 60% de los titulares de las explotaciones obtiene rentas procedentes de otras actividades (principalmente del sector terciario). El 20% de las explotaciones realizan actividades relacionadas con el sector turístico. Actualmente existen 37 explotaciones de ganadería extensiva dentro de los límites anteriores de la Reserva de la Biosfera del Montseny. El sector predominante es el ovino, que cuenta con 794 unidades ganaderas (UG). La Unidad Ganadera (UG) se define como la variable para medir las explotaciones del sector ganadero. Se obtiene aplicando un coeficiente a cada una de las especies para presentar en una misma unidad de equivalencia entre los distintos tipos de rebaños). Siguiendo el ovino, el sector bovino es el segundo más presente con 363 UG y finalmente el cuprino, con 96 UG. (Tabla 1).

Es importante destacar que el sector bovino de carne ha experimentado un aumento acusado, el caprino ha bajado y el ovino tiende a mantenerse (Bartolomé 2002).

Tabla 1

El modelo de protección de la Reserva de la Biosfera incorpora y potencia estas actividades como herramientas de la custodia del espacio propiamente dicho y abandona así la visión estática y conservadora de otros espacios naturales protegidos como los Parques Nacionales. Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente, en conocer la noticia de la aprobación de la ampliación de los límites de la reserva concluyó: “Tenemos que implicarnos con fuerza en el doble compromiso de trabajar de manera integrada para la consevación de los recursos naturales y el bienestar de las poblaciones”. Ahí queda el reto.

Alba Vidal Preixats

REFERÉNCIAS:

  • Bartolomé, J. Milán, M. Plaixats, J. 2002: Caracterització estructural de les explotacions de ramaderia extensiva al Parc Natural del Montseny, en V Trobada d’estudiosos del Montseny. Barcelona: Diputació de Barcelona.
  • Diputació de Barcelona. 2008: Parc Natural del Montseny. Reserva de la Biosfera. Memoria 2008. Barcelona: Diputació de Barcelona. Diputació de Girona. Memoria de gestió.
  • Diputació de Barcelona. 2009. Pla especial del Parc Natural del Montseny. Text Normatiu. Barcelona: Diputació de Barcelona. Diputació de Girona.
  • Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 2014. Municipis. http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=1&V1=MUNICIPI
  • Solórzano, S. 2013: Resum executiu de la Memòria del Projecte d’Ampliació de la Reserva de la Biosfera del Montseny. RBM: Parc Natural del Montseny, Reserva de la Biosfera i Centre Tecnològic i forestal de Catalunya.

Published by Alba Vidal Preixats

Leave a Reply