Quin paper juga la il•luminació en l’eficiència energètica dels edificis?¿Qué papel juega la iluminación en la eficiencia energética de los edificios?

En general, predomina la sensació de que quan s’arriba a casa s’hi ha d’estar en unes condicions agradables, de confort. Al mateix temps, però, assolir aquestes condicions impliquen una despesa econòmica. La construcció de vivendes amb pressupostos ajustats, sobreposant la rapidesa a la qualitat, ha provocat que molts habitatges esdevinguin energèticament poc eficients. Materials de baixa qualitat, murs pobres en aïllament tèrmic o, orientacions desfavorables són alguns dels casos que es poden observar. Davant d’aquesta situació, la Generalitat de Catalunya elabora el Decret 21/2006 amb l’objectiu d’incorporar paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, tot un pas endavant fins i tot per davant de la resta de l’estat. En el decret, es defineixen quatre paràmetres d’ecoeficiència: energia, aigua, materials i sistemes constructius i, finalment, residus. Amb l’article d’avui, ens centrarem amb en un d’aquests paràmetres: l’energia, i més concretament en l’energia destinada a la il•luminació dels espais. Des de fa segles, la llum del sol ha esdevingut clau per a l’activitat humana (entre molts altres àmbits) actuant com un marcador temporal i influint en l’estat d’ànim (tant psicològic com fisiològic). Davant aquesta font d’energia, cal aprofitar-la i portar-la cap a l’interior dels edificis perquè hi desenvolupi aquestes propietats. Però què passa amb els indrets on la llum natural del sol no és present normalment? O bé en els edificis que tenen poques obertures cap a l’exterior? Influeix en el correcte desenvolupament de l’activitat en l’interior? Alguns estudis en àmbits laborals, per exemple, així ho demostren. Això pot fer pensar com n’és d’important la il•luminació en un espai, ara bé, cal il•luminar correctament i d’acord amb el tipus d’activitat que s’estigui realitzant. A l’hora d’escollir quin tipus de làmpada col•locar en un espai públic o laboral, cal tenir en compte diversos paràmetres: quin és el flux lluminós de la làmpada, el rendiment lluminós, la lluminària o bé quin diagrama polar té la làmpada (entre altres paràmetres). Fins fa relativament poc, la làmpada més utilitzada era la incandescent no halògena. Amb un elevat índex de reproducció cromàtica i baix cost d’adquisició té, però, un rendiment lluminós molt baix (part de l’energia elèctrica que consumeix es perd en energia calorífica sent només un 5% l’energia que es transforma en llum). Actualment, aquesta làmpada es troba en la majoria de vivendes però té una data d’extinció ja que segons la directiva europea (ja trasposada a Espanya a través del Real Decreto 187/2011), es prohibirà la fabricació de productes relacionats amb l’energia que no estiguin regits per criteris de disseny ecològic. D’aquesta manera, les empreses fabricants d’aquesta tipologia de làmpades podran comercialitzar-les fins a la finalització dels estocs. Les alternatives són des de les incandescents halògenes passant pels fluorescents compactes (coneguts com les làmpades de baix consum) sense deixar de banda el conegut LED (lighthing emitting diode) amb una vida útil molt més elevada, resistents als impactes i de dimensions reduïdes. Alguns dels inconvenients que presenta el LED és l’elevat índex d’enlluernament que tenen (UGR), l’elevat cost d’adquisició i la reproducció cromàtica no és tan elevada com en les incandescents. Aquí es pot observar doncs, que d’acord amb les característiques de cada làmpada, aquestes s’adapten millor a l’espai a il•luminar. Per posar un exemple, en els espais que requereixen llargs períodes d’il•luminació els LED’s són una bona opció. Ara bé, comerços destinats, per exemple, a la venta d’aliments, els interessa que la il•luminació sigui aquella que ressalti els colors i faci el producte més atractiu pel client. Amb l’objectiu de fixar criteris a seguir en els espais que cal il•luminar, va sorgir la directiva 2002/91/CE que a més ho feia respectant criteris d’eficiència energètica. A Espanya, aquesta directiva queda trasposada amb la UNE 12464.1 sobre il•luminació dels llocs de treball en interior posant com a criteris claus tres paràmetres: la il•luminància mantinguda (quantitat de flux lluminós que arriba a una superfície), els límits UGR (enlluernament) i l’índex de reproducció cromàtica. En aquest document, es pot apreciar una detallada classificació d’edificis i espais que en funció del tipus d’activitat que es desenvolupi, les característiques mínimes d’il•luminació variaran. Per posar un exemple de la variabilitat d’espais que pot arribar a haver, es pot observar la taula 1. taula A l’haver de respectar aquests límits s’estudiarà quin tipus de làmpades col•locar i al mateix temps, també caldrà posar atenció en la lluminària, és a dir, el suport que conté la làmpada. Es tracta d’una part que per ella mateixa no requereix energia, però pot esdevenir clau en l’aprofitament i direccionament correcte del flux lluminós cap a on es desitgi (fotografia 1).

iluminacio0 Finalment, a Espanya hi ha el Codi Tècnic d’Edificació que esdevé document clau en fixar criteris en la construcció. En la versió vigent (2013), es pot observar que en l’apartat d’eficiència energètica en il•luminació hi ha la instal•lació de sistemes com els observats en la fotografia 2 que permet regular els punts d’activitat d’acord amb l’aportació de llum natural que s’estigui rebent en aquell moment (mesura que s’ha de complir en uns casos determinats). En el mateix document també s’aprecia instal•lacions més senzilles com la d’instal•lar sensors de moviment amb temporitzador que eviten en molts casos el deixar encesa una làmpada durant hores. iluminacio1 Podria semblar que la il•luminació no rep l’atenció que realment requereix. No només es tracta de tenir la conscienciació d’encendre una làmpada quan realment sigui necessari o bé d’apagar una altra làmpada quan se surti de l’habitació. Un factor molt important és el tipus de làmpada que hi hagi i que ha de ser l’adequat per l’espai en qüestió i el tipus d’activitat que s’hi realitzi. Malgrat que en el Codi Tècnic d’Edificació no hi consti, és tasca de tothom el fer un ús racional i adequat de la il•luminació, tant natural com artificial, del nostre entorn.

Montserrat Recolons i Vinyes

Referències

– AENOR. (2002). UNE 12464.1 sobre iluminación para interiores.

– Departament de la Presidència. (2006). Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. DOGC 4574.

– Institut Català d’Energia. (2009). Estalvi i eficiència energètica en edificis públics. Col•lecció quadern pràctic número 2.

– Instituto para la Diversificación y ahorro de la energía. (2005). Guía técnica: aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios.

– Ministerio de la Presidencia. (2011). Real Decreto 187/2011 relativo al establecimineto de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

 

En general, predomina la sensación de que cuando se llega a casa se tiene que estar en unas condiciones agradables, de confort. Al mismo tiempo, pero, lograr estas condiciones implica un gasto económico. La construcción de viviendas con presupuestos ajustados, sobreponiendo la rapidez a la calidad, ha provocado que muchas viviendas sean energéticamente poco eficientes. Materiales de baja calidad, muros pobres en aislamiento térmico o, orientaciones desfavorables son algunos de los casos que se pueden observar. Ante esta situación, la Generalitat de Catalunya elabora el Decret 21/2006 con el objetivo de incorporar parámetros ambientales y de eco-eficiencia en los edificios, todo un paso adelante incluso por delante del resto del estado. En el decreto, se definen cuatro parámetros de eco-eficiencia: energía, agua, materiales y sistemas constructivos y, finalmente, residuos. Con el artículo de hoy, nos centraremos en uno de estos parámetros: la energía, y más concretamente en la energía destinada a la iluminación de los espacios. Desde hace siglos, la luz del sol ha sido clave para la actividad humana (entre otros muchos ámbitos) actuando como un marcador temporal e influyendo en el estado de ánimo (tanto psicológico como fisiológico). Ante esta fuente de energía, hay que aprovecharla y traerla hacia el interior de los edificios para que desarrolle estas propiedades. ¿Pero qué pasa con los lugares donde la luz natural del sol no es presente normalmente? ¿O bien en los edificios que tienen pocas aperturas hacia el exterior? ¿Influye en el correcto desarrollo de la actividad en el interior? Algunos estudios en ámbitos laborales, por ejemplo, así lo demuestran. Esto puede hacer pensar como es de importando la iluminación en un espacio, ahora bien, hace falta iluminar correctamente y de acuerdo con el tipo de actividad que se esté realizando. A la hora de escoger qué tipo de lámpara colocar en un espacio público o laboral, hay que tener en cuenta varios parámetros: cuál es el flujo luminoso de la lámpara, el rendimiento luminoso, la luminaria o bien qué diagrama polar tiene la lámpara (entre otros parámetros). Hasta hace relativamente poco, la lámpara más utilizada era la incandescente no halógena. Con un elevado índice de reproducción cromática y bajo coste de adquisición tiene, pero, un rendimiento luminoso muy bajo (parte de la energía eléctrica que consume se pierde en energía calorífica siendo sólo un 5% la energía que se transforma en luz). Actualmente, esta lámpara se encuentra en la mayoría de viviendas pero tiene una fecha de extinción puesto que según la directiva europea (ya traspuesta en España a través de Real Decreto 187/2011), se prohibirá la fabricación de productos relacionados con la energía que no estén regidos por criterios de diseño ecológico. De este modo, las emprendidas fabricantes de esta tipología de lámparas podrán comercializarlas hasta la finalización de los stocks. Las alternativas son desde las incandescentes halógenas pasando por los fluorescentes compactos (conocidos como las lámparas de bajo consumo) sin dejar de banda el conocido LED (lighthing emitting diode) con una vida útil mucho más elevada, resistentes a los impactos y de dimensiones reducidas. Algunos de los inconvenientes que presenta el LED es el elevado índice de deslumbramiento que tienen (UGR), el elevado coste de adquisición y la reproducción cromática no es tan elevada como en las incandescentes. Aquí se puede observar pues, que de acuerdo con las características de cada lámpara, estas se adaptan mejor al espacio a iluminar. Para poner un ejemplo, en los espacios que requieren largos periodos de iluminación los LED’s son una buena opción. Ahora bien, comercios destinados, por ejemplo, a la venta de alimentos, les interesa que la iluminación sea aquella que resalte los colores y haga el producto más atractivo para el cliente. Con el objetivo de fijar criterios a seguir en los espacios que hace falta iluminar, surgió la directiva 2002/91/CE que además lo hacía respetando criterios de eficiencia energética. En España, esta directiva queda traspuesta con la UNE 12464.1 sobre iluminación de los puestos de trabajo en interior poniendo como criterios claves tres parámetros: la iluminancia mantenida (cantidad de flujo luminoso que llega a una superficie), los límites UGR (deslumbramiento) y el índice de reproducción cromática. En este documento, se puede apreciar una detallada clasificación de edificios y espacios que en función del tipo de actividad que se desarrolle, las características mínimas de iluminación variarán. Para poner un ejemplo de la variabilidad de espacios que puede llegar a haber, se puede observar la tabla 1. taula Al tener que respetar estos límites se estudiará qué tipo de lámparas colocar y al mismo tiempo, también habrá que poner atención a la luminaria, es decir, el apoyo que contiene la lámpara. Se trata de una parte que por ella misma no requiere energía, pero puede ser clave en el aprovechamiento y direccionamiento correcto del flujo luminoso hacia donde se desee (fotografía 1). iluminacio0 Finalmente, en España hay el Código Técnico de Edificación que se convierte en documento clave al fijar criterios en la construcción. En la versión vigente (2013), se puede observar que en el apartado de eficiencia energética en iluminación hay la instalación de sistemas como los observados en la fotografía 2 que permite regular los puntos de actividad de acuerdo con la aportación de luz natural que se esté recibiendo en aquel momento (medida que se tiene que cumplir en unos casos determinados). En el mismo documento también se aprecia instalaciones más sencillas como la de instalar sensores de movimiento con temporizador que evitan en muchos casos el dejar encendida una lámpara durante horas. iluminacio1 Podría parecer que la iluminación no recibe la atención que realmente requiere. No sólo se trata de tener la concienciación de encender una lámpara cuando realmente sea necesario o bien de apagar otra lámpara cuando se salga de la habitación. Un factor muy importante es el tipo de lámpara que haya y que tiene que ser el adecuado para el espacio en cuestión y el tipo de actividad que se realice. A pesar de que en el Código Técnico de Edificación no conste, es tarea de todo el mundo el hacer un uso racional y adecuado de la iluminación, tanto natural como artificial, de nuestro entorno.

Montserrat Recolons i Vinyes

 

Referencias

– AENOR. (2002). UNE 12464.1 sobre iluminación para interiores.

– Departament de la Presidència. (2006). Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. DOGC 4574.

– Institut Català d’Energia. (2009). Estalvi i eficiència energètica en edificis públics. Col•lecció quadern pràctic número 2.

– Instituto para la Diversificación y ahorro de la energía. (2005). Guía técnica: aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de edificios.

– Ministerio de la Presidencia. (2011). Real Decreto 187/2011 relativo al establecimineto de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

 

Published by montserrat recolons

6 thoughts on “Quin paper juga la il•luminació en l’eficiència energètica dels edificis?¿Qué papel juega la iluminación en la eficiencia energética de los edificios?

Leave a Reply