El proper novembre, Barcelona serà la seu del tercer congrés Smart City Expo. Aquesta cita a la capital catalana no és casual, sinó que respon a una tendència creixent de situar Barcelona en el mapa com una de les millors “ciutats intel•ligents”.

La premissa bàsica de les SmartCities és que les ciutats intel•ligents no es poden concebre sense ciutadans i governants intel•ligents.

Per arribar a aquest model, de ciutat innovadora i sostenible, cal aliar-se amb diferents disciplines d’estudi com poden ser l’arquitectura, l’enginyeria o les ciències ambientals, entre altres. Tot i que les grans protagonistes seran aquelles tecnologies que contribueixin a que les ciutats siguin més eficients, netes i sostenibles. Aquestes accions només seran possibles si es tenen en consideració, tal com hem dit a l’inici, que la tecnologia, per si sola, no té els mecanismes per aconseguir un creixement ordenat i responsable, sinó que necessita l’activitat conjunta entre les administracions públiques i la ciutadania.

Font: http://www.etnahitech.com/
Concepte global de l’SmartCity
Font: http://www.etnahitech.com/

Per això, l’atenció a la millora de les infraestructures bàsiques i la dinamització social i econòmica de les ciutats, ha provocat que la UE es comprometés a la reducció en un 20% de les emissions de CO2 i d’un 20% del consum energètic per a l’any 2020.

Les tecnologies SmartCities són instruments que han d’estar al servei d’un nou model de ciutat. És evident que la digitalització és imprescindible en ple segle XXI, però els experts en la matèria també alerten que la competició per l’etiqueta SmartCity beneficia molt més a les empreses del sector que no pas als ciutadans, ja que els grans reptes urbans no sempre han d’anar associats a les noves tecnologies.

Un dels exemples més propers que tenim és el de la ciutat de Barcelona, on el passat mes de maig es va publicar el Pla Directori de TIC en Espais Públics de Barcelona. En ell s’explica l’objectiu d’aprofitar totes les actuacions que es facin a la via pública per desplegar infraestructures de telecomunicacions i sensorització normalitzades per tota la ciutat (canalitzacions, routers, punts d’accés, sensors) a més d’instal•lar aquelles específiques definides en el projecte d’urbanització (reg, control d’enllumenat, control de trànsit…).

Davant d’aquest tipus de projectes es corre el risc d’arribar a una situació d’excés de control i d’homogeneïtzació dels espais. No és la primera vegada que es parla de la vulnerabilitat del dret de privacitat dels ciutadans amb propostes que permeten esbrinar els seus hàbits a través dels aparells mòbils.

Però no tot són aspectes negatius. La implementació dels objectius SmartCity ha permès millorar aspectes en les ciutats com ara el relacionat amb l’eficiència energètica. Posant el cas de la ciutat de Sant Cugat del Vallès (una de les principals defensores del model SmartCity), de totes les aplicacions implantades durant els darrers anys, les úniques que han demostrat ser eficients i han acabat implantant-se a tot el municipi són les que permeten regular la intensitat de la llum als fanals, la quantitat d’aigua que fa servir el reg automàtic i la gestió de l’energia dels diferents edificis municipals.

smartgeo1
Exemple d’una ciutat smart
Font: http://www20.gencat.cat/

Existeix una moda actual en voler incorporar aplicacions SmartCities al servei de la mobilitat. A Barcelona, s’han considerat els nous recorreguts dels autobusos com SmartCity, però la realitat és que una de les aplicacions més esteses en aquest sentit és la que permet saber quan trigarà a arribar l’autobús o si hi ha hagut alguna incidència. Altres aplicacions com les de control de les places lliures d’aparcament a les ciutats encara necessiten un major impuls i modificar alguns errors presents.

Barcelona o Sant Cugat són dos exemples propers d’aquesta tendència, però l’etiqueta de SmartCity ha adquirit suficient notorietat com per aconseguir que ciutats arreu del món vulguin ser el número 1 en aquest àmbit: Copenhagen, Seattle o Seoul són exemples a nivell internacionals.

En definitiva, una SmartCity ha d’estar preparada i adaptada a les tendències que s’estan desenvolupant en l’actualitat i que marcaran el camí del nostre futur: el dinamisme, la col•laboració, la mobilitat, la seguretat i la responsabilitat.

Aconseguir una ciutat SmartCity no és qüestió d’un dia, sinó que es tracta d’un recorregut a llarg termini, involucrant diferents actors com governs, administracions, empreses públiques i privades i ciutadans. La innovació i la mentalitat oberta per part de tots nosaltres seran requisits indispensables per poder realitzar tots aquests canvis a favor del futur de les nostres ciutats.

Anna Oller González

Referències bibliogràfiques

Conclusions SmartStreet Smart City Sant Cugat. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 2012. Disponible a: http://smartcity.santcugat.cat/?page_id=2 [consulta: juliol 2014]

Congrés Smart City Expo World Congress. Fira de Barcelona. 2014. Disponible a: http://www.smartcityexpo.com/ca/home [consulta: juliol 2014]

Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 2014. Disponible a: http://www20.gencat.cat/ [consulta: juliol 2014]

L’estratègia Smart City de l’Ajuntament de Barcelona. Universitat Ramon Llull. 2014. Disponible a: http://www.slideshare.net/beslasalle/lestratgia-smart-city-de-lajuntament-de-barcelona [consulta: juliol 2014]

Pla Directori de TIC en Espais Públics de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 2014. Disponible a: http://www.slideshare.net/Barcelona_cat/pla-director-de-les-tic [consulta: juliol 2014]

El próximo mes de noviembre, Barcelona será la sede del tercer congreso Smart City Expo. Esta cita en la capital catalana no es casual, sino que responde a una tendencia creciente de situar Barcelona en el mapa como una de las mejores “ciudades inteligentes”.

La premisa básica de las SmartCities es que las ciudades inteligentes no se pueden concebir sin ciudadanos y gobernantes inteligentes.

Para llegar a este modelo hace falta aliarse con distintas disciplinas de estudio como pueden ser la arquitectura, la ingeniería o las ciencias ambientales, entre otras. Aunque, en este caso, las grandes protagonistas serán aquellas tecnologías que contribuyan a que las ciudades sean eficientes, limpias y sostenibles. Estas acciones sólo serán posibles si se tienen en consideración, tal y como hemos dicho al inicio del articulo, que la tecnología, por si sola, no dispone de los mecanismos para conseguir un crecimiento ordenado y responsable, sino que necesita del trabajo conjunto entre las administraciones públicas y la ciudadanía.

Font: http://www.etnahitech.com/
Concepto global de SmartCity
Fuente: http://www.etnahitech.com/

Por ello, la atención a la mejora de las infraestructuras básicas y la dinamización social y económica de las ciudades, ha provocado que la UE se comprometa a la reducción en un 20% de las emisiones de CO2 y de un 20% del consumo energético para el año 2020.

Las tecnologías SmartCities son instrumentos que deben estar al servicio de un nuevo modelo de ciudad. Es evidente que la digitalización es imprescindible en pleno siglo XXI, pero los expertos en la materia también advierten que la competición por la etiqueta SmartCity favorece más a las empresas del sector que a los ciudadanos, ya que los grandes retos urbanos no siempre deben ir asociados a las nuevas tecnologías.

Uno de los ejemplos más cercanos que tenemos es la ciudad de Barcelona, donde el pasado mes de mayo se publico el Plan Director de TIC en Espacios Públicos de Barcelona. En él se explica el objetivo de aprovechar todas las actuaciones que se hagan en la vía pública para desplegar infraestructuras de telecomunicaciones y sensorizaciones normalizadas para toda la ciudad (canalizaciones, routers, puntos de acceso, sensores) además de instalar aquellas específicas definidas en el proyecto de urbanización (riego, control de alumbrado, control del tráfico…).

Con este tipo de proyectos se corre el riesgo de llegar a una situación de exceso de control y de homogeneización de los espacios. No es la primera vez que se habla de la vulnerabilidad del derecho de privacidad de los ciudadanos con propuestas que permitan conocer sus hábitos a través de los aparatos móviles.

Pero no todo son aspectos negativos. La implementación de los objetivos SmartCity ha permitido mejorar aspectos en las ciudades como aquello relacionado con la eficiencia energética. Utilizando el caso de la ciudad de Sant Cugat del Vallès (una de las principales defensoras del modelo SmartCity), de todas las aplicaciones implantadas durante los últimos años, las únicas que han demostrado ser eficientes y han acabado implantándose en todo el municipio son las que permiten regular la intensidad de la luz de las farolas, la cantidad de agua que se usa en el riego automático y la gestión de la energía de los distintos edificios municipales.

smartgeo1
Ejemplo de ciudad Smart
Font: http://www20.gencat.cat/

Existe una moda actual en querer incorporar aplicaciones SmartCities al servicio de la movilidad. En Barcelona, se han considerado los nuevos recorridos de los autobuses como SmartCity, pero la realidad es que una de las aplicaciones más extendida en este sentido es la que permite saber cuánto tarda a llegar el autobús o si ha habido alguna incidencia. Otras aplicaciones como las de control de plazas libras de aparcamiento en las ciudades aún necesitan un mayor impulso y modificar algunos errores presentes.

Barcelona o Sant Cugat son dos ejemplos cercanos de ésta tendencia, pero la etiqueta SmartCity ha adquirido suficiente notoriedad como para conseguir que ciudades de todo el mundo quieran ser el número uno en éste ámbito: Copenhagen, Seattle o Seoul son ejemplos a nivel internacional.

En definitiva, una SmartCity debe estar preparada y adaptada a las tendencias que se están desarrollando en la actualidad y que marcaran el camino de nuestro futuro: el dinamismo, la colaboración, la movilidad, la seguridad y la responsabilidad.

Conseguir una ciudad SmartCity no es cuestión de un día, sino que se trata de un proceso de largo recorrido, involucrando diferentes actores como gobiernos, administraciones, empresas públicas y privadas y ciudadanos. La innovación y la mentalidad abierta por parte de todos nosotros serán requisitos indispensables para poder realizar todos estos cambios a favor del futuro de nuestras ciudades.

Anna Oller González

Referencias bibliográficas

Conclusiones SmartStreet Smart City Sant Cugat. Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. 2012. Disponible en: http://smartcity.santcugat.cat/?page_id=2 [consulta: julio 2014]

Congreso Smart City Expo World Congress. Feria de Barcelona. 2014. Disponible en: http://www.smartcityexpo.com/ca/home [consulta: julio 2014]

Departamento de Territorio y Sostenibilidad. Generalitat de Cataluña. 2014. Disponible en: http://www20.gencat.cat/ [consulta: julio 2014]

La estrategia Smart City del Ayuntamiento de Barcelona. Universidad Ramón Llull. 2014. Disponible en: http://www.slideshare.net/beslasalle/lestratgia-smart-city-de-lajuntament-de-barcelona [consulta: julio 2014]

Plan Directorio de TIC en Espacios Públicos de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona. 2014. Disponible en: http://www.slideshare.net/Barcelona_cat/pla-director-de-les-tic [consulta: julio 2014]

Published by Anna Oller

4 thoughts on “SMART CITIES O SMART CITIZENS?¿SMART CITIES O SMART CITIZENS?

Leave a Reply