Fotografia 1: Vehicles a un aparcament. Font: elaboració pròpia.

El subministrament d’energia i el creixement econòmic estan fortament lligats. La intensitat energètica que necessita un sistema productiu, ens dóna valuosa informació a l’hora d’establir relacions d’eficiència. Una manera comuna és analitzar el comportament de l’ús energètic i el PIB (OECD, 2009). La tona equivalent de petroli (tep) és la unitat estàndard per comparar diferents fonts d’energia primària, que és la que s’utilitza inicialment sense haver passat per cap tipus de transformació (CNE). La següent taula mostra aquest consum d’energia primària de tipus indirecte, és a dir que ha patit un procés d’extracció (productes petrolífers, carbó, gas natural,…) en teps; per les Illes Balears i pel conjunt de l’Estat:

taula1

Taula 1. Tones equivalents de petroli (tep) dels principals grups de consum de productes petrolífers, gas natural i carbó. Resultats anuals per Illes Balears i Estat espanyol. Comparació de ràtio consum tep entre PIB. Font: elaboració pròpia a partir de Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), Instituto Nacional de Estadística (INE) i Red Eléctrica Española (REE); aquest darrer per estimació del consum de carbó a Balears.

Segons l’indicador d’intensitat energètica, i atenent-nos a les dades a les que s’ha tengut disponibilitat, els conjunts que trobam significativament comparables són els de Balears compresos entre 2009 i 2011 (falten GLP, querosè i fueloil); i per altra banda l’any 2012 a Balears amb les xifres estatals, i aquestes entre si. Dins del primer grup observam una tendència a la baixa d’aquest indicador. El més destacable és l’augment del gas natural i la davallada dels consums de dièsel i carbó, tant per dinàmica dins del parc de vehicles (igual que a nivell estatal) com per increment del gas natural en un 16% per generació elèctrica i disminucions del 3% del fuelgas i 10% del carbó per la mateixa finalitat. Sense tenir en compte els consums de GLP, querosè i fueloil a Balears el 2012, amb els anteriors anys existeix també una disminució dels teps. La demanda elèctrica a l’arxipèlag ha baixat un 3% del 2009 al 2012.

Entre 2009 i 2012 l’indicador d’intensitat energètica espanyol respecte combustibles fòssils s’ha anat reduint, com la tendència també a Balears. Així i tot, la diferència entre ells és, per l’any comparable 2012, devers 18,7 teps/milió de PIB major a l’arxipèlag balear que a tot l’Estat espanyol; que augmenta fins els 19,2 teps/milió de PIB si ho comparem amb la resta de l’Estat, sense incloure Balears. A partir d’aquí ja tenim noció dels costos associats a la insularitat a nivell energètic i per als combustibles fòssils, que després es veuen revertits a la capacitat de generar riquesa. A Espanya l’estructura de consum està dominada pels productes petrolífers, importats pràcticament tots, provocant una dependència energètica al voltant del 80%, superior a l’europea de 54%, i amb un potencial d’estalvi en energia primària l’any 2010 de 70.000 milions d’euros (IDAE).

Per grans grups de consum el 2012 pel que fa al conjunt de l’Estat espanyol són benzines més dièsel (36%), el gas natural (31%) i el carbó (15%). Per altra banda, a les Balears són també en primer terme el grup benzines més dièsel (26%), però en segon lloc està el carbó (25%) i querosè (22%). No és gens estrany que el principal grup de consum d’aquest tipus d’energia primària sigui sobretot el lligat al transport amb motor de combustió. Segons la mitjana mundial el 2007, el transport suposa prop d’una tercera part del consum d’energia primària (Castells, 2012). Com a exercici, i per no tenir en compte només transport per carretera, si afegíssim el querosè als dos grups respectius obtenim 48% per Balears i 42% per l’Estat. D’igual manera, encara faltaria el fueloil corresponent al transport marítim. Respecte a transport aeri i marítim, és lògic el seu pes quan l’any 2012 l’activitat turística s’estima al voltant de l’11,2% del PIB nacional, segons el Departament de Turisme de la Universitat Antonio de Nebrija; amb el volum de passatgers que això suposa. Només a les Illes Balears l’any passar arribaren 12,5 milions de turistes (IBESTAT).

Acabam de veure la importància que resideix en el consum de carburants per automoció, derivat del model de transport que tenim: basat en el turisme amb motor de combustió. De fet, a dia d’avui construir infraestructures i augmentar la mobilitat són necessaris per generar riquesa (Mentnez, 2005). Aquest article pretén estar enfora d’enllaçar un debat sobre el futur del transport, a l’ombra d’una discutible disminució en l’extracció de petroli; i on totes les mirades se centren en l’electricitat procedent sobretot de fonts renovables, com a substitutiu (Gilbert, R. Perl. A, 2010). Emperò, la situació actual té com a protagonistes als hidrocarburs.

A la següent taula es vol mostrar amb dades de consum i preus, en definitiva la dependència econòmica que el ciutadà té en el moment d’omplir el dipòsit del seu cotxe:

taula2

Taula 2. Consum mensual en litres dels principals grups de combustible per automoció, i preu mitjà mensual per litre de carburant. Comparació del primer semestre de 2013 entre Balears i Espanya. Font: elaboració pròpia a partir de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) i www.dieselogasolina.com

Els primers sis mesos de l’any 2013, el preu per litre de combustible a Balears és de mitjana un 3% més car que a la resta de l’Estat espanyol. Si tenim esment al 26% que suposa el consum d’energia primària a Balears, una diferència d’un 3% fins a un 4% experimentada aquest període de temps és ben important per l’economia domèstica. Això es transmet en què per cada 30€ mensuals de combustible a Balears, entre 0,58l i 0,78l menys al dipòsit que al conjunt de l’Estat. S’ha de tenir en compte que dedins la mitjana estatal es troba l’€/litre balear, així que la diferència és més gran. Per altra banda, les dimensions reduïdes de l’arxipèlag poden fer pensar una menor distància diària recorreguda que a península; però s’haurien de considerar dinàmiques territorials, índex de transport públic col·lectiu i desplaçaments a peu o bicicleta, entre d’altres, per establir una conclusió al respecte. El problema de la mobilitat sovint està unit a un urbanisme mal desenvolupat i a un transport ineficient (Mendnetz, 2005).

Plantejada la diferenciació insular pel que fa a l’increment en el preu del combustible per automoció, retornarem als grups principals definits per la seva proporció dedins el total d’energia primària indirecte. Pel que fa al gas natural, el 60% del consum el té la industria, seguit del 23% destinat a generació elèctrica, i domèstic i comercial el 16% (SEDIGAS). La indústria explicaria el major pes d’aquest combustible a nivell estatal, encara que tampoc podem obviar que el gas natural arribà recentment al 2009 a Balears, concretament a Mallorca. Tot i sofrir una disminució del consum per generació elèctrica el 2012, el mercat convencional d’indústria més domèstic i comercial ha augmentat, assolint aquest mateix any el màxim històric nacional (SEDIGAS). De fet, a Balears (taula 1) observam una disminució entre 2011 i 2012 del consum de gas natural, explicada per una reducció del 32% en la producció elèctrica amb aquest combustible (REE).

Pel que fa al carbó, l’any 2012, segons la Federació Nacional d’Empresaris de Mines de Carbó (CARBUNION) la baixa generació elèctrica d’origen hidràulic, eòlic i els preus més elevats de gas natural que de carbó, ha fet que augmenti el consum d’energia primària d’aquest darrer. Aquest comportament sí el podem observar (taula 1) a nivell nacional, però en canvi a Balears hi ha una progressiva disminució del consum de carbó, principalment per la generació elèctrica. De totes maneres, l’any passat el 53% de l’electricitat generada a Balears va ser per mitjà de carbó, i en els primers vuit mesos de 2013 el 53%.

La producció d’energia elèctrica és una qüestió que inevitablement s’ha anat comentant al llarg de l’article. L’electricitat és un tipus d’energia secundària, és a dir un producte de la transformació d’un altra font energètica (CNE). No importa redundar en el paper que té l’electricitat dedins l’esdevenir diari, però sí en la relació que posseeix amb els combustibles fòssils, temàtica principal que volem abordar. Concretament, enllaçar el cost de l’energia elèctrica i el pes d’aquests tipus de combustibles.

A continuació la taula podem observar el cost per MWh d’electricitat generat pels primers vuit mesos de l’any 2013:

taula3Taula 3. Mitjana del preu de la generació elèctrica, en €/MWh. Comparació entre Balears i Península. Font: pròpia a partir de Red Eléctrica Española (ESIOS-REE).

L’establiment de dos sistemes ve donada clarament per la disposició geogràfica d’ambdós i respecte a la proximitat al principal sistema, que és el peninsular. Com a caràcter extra peninsular (on també trobem a les Illes Canàries, Ceuta i Melilla) de les Balears, aquests sistemes pateixen de problemes principalment d’estabilitat (REE). Les variacions de freqüència són problema en sistemes poc interconnectats i relativament petits i equipats amb equips generadors de petita potència. Amb motiu de millorar aquesta situació, des d’agost de 2012 es troba funcionant un enllaç elèctrica del sistema balear amb el sistema ibèric per assegurar i millorar la fiabilitat del subministrament elèctric (REE).

La diferència del preu de generació a Balears va anar d’un 175% al 846% més cara que del sistema peninsular de gener a agost d’enguany, encara aportant l’enllaç amb la península el 21% de la demanda, i havent baixat aquesta a Balears un 4% respecte l’any anterior i mateix període. Si analitzem aquests dos mesos extrems, el mes de juliol i d’abril respectivament, el primer mes el 92% de la generació elèctrica al sistema balear va tenir com origen combustibles fòssils, i al peninsular, el 33%. En canvi, a l’abril la generació balear va tenir també un 92% de generació fòssil, però al sistema ibèric només el 10% va ser d’aquest tipus. Dit això, és important considerar també el paper de les energies renovables i la d’origen nuclear en l’establiment del preu de generació elèctrica, el mateix model i mercat de preus, legislació, així com el potencial en energies alternatives a l’arxipèlag balear i l’emmagatzematge i disponibilitat de l’energia en sistemes relativament aïllats. Tot això, però, permet una i més discussions pròpies que no són motiu principal d’aquesta exposició.

Després d’exposar aquest estat de la qüestió, es conclou una dificultat evident a les Illes Balears en el moment de decidir la utilització de l’energia. Una comunitat limitada geogràficament en el seu caràcter insular que obté amb el turisme la seva principal i quasi única font de riquesa, depèn d’un model productiu que no deixa de ser limitat a l’hora de crear valor afegit. L’any 2004 només el sector serveis suposà el 75% de la producció balear, al model input-output de la Comunitat. A més, les estadístiques dels darrers anys indiquen que és necessari un creixement anual de més del 5% en el PIB per a deixar de destruir llocs de feina a Balears, mentre que la mitjana estatal pel mateix ha estat devers un 3,5% anual. Aquest nivell de creixement no succeeix a l’arxipèlag des de l’any 2007. Amb un sistema econòmic basat en el consum massiu de combustibles fòssils, pràcticament 100% dependent i limitat amb l’exterior, estam obligats a ni que sigui plantejar-nos si aquest és viable o obviem un altre model que eviti un major èxode de capital, una doble insularitat. El repte de l’eficiència energètica i refer el paradigma productiu és també el de la responsabilitat social.

Antoni Maria Siquier Salvà (@siquiertoni)

Bibliografia

Asociación Española del Gas (SEDIGAS) [http://www.sedigas.es/]

Castells, X. E. (2012). Energía y Transporte: Energía, Agua, Medioambiente, Territorialidad y Sostenibilidad. Ediciones Díaz de Santos.

Comisión Nacional de la Energía. Gobierno de Chile. (CNE) [http://www.cne.cl/]

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) [http://www.cores.es/]

Diario de Mallorca – [http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2009/09/23/gas-natural-llego-ayer-mallorca-traves-gasoducto-submarino/505912.html]

Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (CARBUNION) [http://www.carbunion.com/]

Gilbert, R. Perl, A (2010). Transport Revolutions: Moving People and Freight Without Oil. New Society Publishers.

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) [http://ibestat.caib.es/]

Instituto Nacional de Estadística (INE) [http://www.ine.es/]

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) [http://www.ree.es/]

Mentnez, E (2005). Energía y Conflictos Internacionales: Política, Tecnología y Cooperación. Netbiblo.

Nexotur, Diari online per professionals del turisme i agències de viatges – [http://www.nexotur.com/aportacion/turismo/al/pib/espanol/supera/11/2012/creciendo/tercer/ano/consecutivo/55620/] OECD (2009).

OECD Factbook 2008. Estadísticas económicas, ambientales y sociales. OECD Publishing.

Red Eléctrica Española (REE) [http://www.ree.es/]

Fotografía 1: Vehículos en un aparcamiento. Fuente: elaboración propia.

El suministro de energía y el crecimiento económico están fuertemente ligados. La intensidad energética que necesita un sistema productivo, nos da valiosa información a la hora de establecer relaciones de eficiencia. Una manera común es analizar el comportamiento del uso energético y el PIB (OECD, 2009). La tonelada equivalente de petróleo (tep) es la unidad estándar para comparar diferentes fuentes de energía primaria, que es la que se utiliza inicialmente sin haber pasado por ningún tipo de transformación (CNE). La siguiente tabla muestra este consumo de energía primaria de tipo indirecto, es decir que ha sufrido un proceso de extracción (productos petrolíferos, carbón, gas natural,…) en teps; para las Islas Baleares y para el conjunto del Estado:

tabla1
Tabla 1. Toneladas equivalentes de petróleo (tep) de los principales grupos de consumo de productos petrolíferos, gas natural y carbón. Resultados anuales para las Islas Baleares y Estado español. Comparación de ratio consumo tep entre PIB. Fuente: elaboración propia a partir de Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), Instituto Nacional de Estadística (INE) y Red Eléctrica Española (REE); este última para estimación del consumo de carbón en Baleares.

Según el indicador de intensidad energética, y atendiendo los datos a los que se han tenido disponibilidad, los conjuntos que encontramos significativamente comparables son los de Baleares comprendidos entre 2009 y 2011 (faltan GLP, queroseno y fueloil); y por otro lado el año 2012 en Baleares con las cifras estatales, y éstas entre sí. Dentro del primer grupo observamos una tendencia a la baja de este indicador. Lo más destacable es el aumento del gas natural y la mengua de los consumos de diesel y carbón, tanto por la dinámica dentro del parque de vehículos (igual que a nivel estatal) como por incremento del gas natural en un 16% para generación eléctrica y disminuciones del 3% del fuel gas y 10% del carbón para la misma finalidad. Sin tener en cuenta los consumos de GLP, queroseno y fueloil en Baleares en 2012, frente a los años anteriores existe también una disminución de los teps. La demanda eléctrica en el archipiélago bajó un 3% del 2009 al 2012.

Entre 2009 y 2012 el indicador de intensidad energética español respecto a combustibles fósiles se ha ido reduciendo, como la tendencia también en Baleares. Aún así, la diferencia entre ellos es, para el año comparable 2012, alrededor de 18,7 teps/millón de PIB mayor al archipiélago balear que en todo el Estado español; que aumenta hasta los 19,2 teps/millón de PIB si lo comparamos con el resto del Estado, sin incluir Baleares. Es a partir de este punto que tenemos noción de los costes asociados a la insularidad a nivel energético y para los combustibles fósiles, que después se ven revertidos a la capacidad para generar riqueza. En España la estructura de consumo está dominada por los productos petrolíferos, importados prácticamente todos, provocando una dependencia energética situada en un 80%, superior a la europea del 54%, y con un potencial de ahorro en energía primaria el año 2010 de 70.000 millones de euros (IDAE).

Por grandes grupos de consumo el 2012 y para el conjunto del Estado español son gasolinas más diesel (36%), el gas natural (31%) y el carbón (15%). Por otro lado, en las Baleares encontramos también en primer término el grupo gasolinas más diesel (26%), pero en segundo lugar está el carbón (25%) y queroseno (22%). No es nada extraño que el principal grupo de consumo de este tipo de energía primaria sea sobretodo el ligado a transporte con motor de combustión. Según la media mundial el 2007, el transporte supone cerca de una tercera parte del consumo de energía primaria (Castells, 2012). Como ejercicio, y para no tener en cuenta sólo transporte por carretera, si añadimos el queroseno a los dos grupos respectivos obtenemos 48% para Baleares y 42% para el Estado. De igual manera, todavía faltaría el fueloil correspondiente al transporte marítimo. Respecto al transporte aéreo y marítimo, es lógico su peso cuando en 2012 la actividad turística se estima en el 11,2% del PIB nacional, según el Departamento de Turismo de la Universidad Antonio de Nebrija; con el volumen de pasajeros que ello supone. Sólo en las Islas Baleares el año pasado llegaron 12,5 millones de turistas (IBESTAT).

Acabamos de ver la importancia que reside en el consumo de carburantes para automoción, derivado del modelo de transporte que tenemos: basado en el turismo con motor de combustión. De hecho, hoy en día construir infraestructuras y aumentar la movilidad son necesarios para generar riqueza (Mentnez, 2005). Este artículo pretende estar lejos de seguir un debate sobre el futuro del transporte, a la sombra de una discutible disminución en la extracción de petróleo; y donde todas las miradas se centran en la electricidad procedente sobretodo de fuentes renovables, como substitutivo (Gilbert, R. Perl. A, 2010). Sin embargo, la situación actual tiene como protagonistas a los hidrocarburos.

En la tabla siguiente se quiere enseñar con datos de consumo y precios, en definitiva la dependencia económica que el ciudadano tiene a la hora de llenar el depósito de su coche:

tabla2

Tabla 2. Consumo mensual en litros de los principales grupos de combustible para automoción, y precio medio mensual por litro de carburante. Comparación del primer semestre de 2013 entre Baleares y España. Fuente: elaboración propia a partir de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) y www.dieselogasolina.com

Los primeros seis meses del año 2013, el precio por litro de combustible en Baleares es de media un 3% más caro que en el resto del Estado español. Si consideramos el 26% que supone el consumo de energía primaria en Baleares, una diferencia de un 3% hasta el 4% experimentada este período de tiempo es bastante importante para la economía doméstica. Eso se transmite en que para cada 30€ mensuales de combustible en Baleares, entre 0,58l y 0,78l menos en el depósito que para el conjunto del Estado. Hay que tener en cuenta que dentro la media estatal se encuentra el €/litro balear, así que la diferencia es mayor. Por otro lado, las dimensiones reducidas del archipiélago pueden dar a pensar una menor distancia diaria recorrida que en península; pero se tendrían que considerar dinámicas territoriales, índice de transporte público colectivo y desplazamientos a pie o bicicleta, entre otros, para establecer una conclusión al respecto. El problema de la movilidad suele estar unido a un urbanismo mal desarrollado y a un transporte ineficiente (Mendnetz, 2005).

Planteada la diferenciación insular por lo que hace al incremento en el precio del combustible para automoción, retornamos a los grupos principales definidos por su proporción dentro del total de energía primaria indirecta. Para el gas natural, el 60% del consumo lo tiene la industria, seguido del 23% destinado a generación eléctrica, y doméstica y comercial el 16% (SEDIGAS). La industria explicaría el mayor peso de este combustible a nivel estatal, aunque tampoco podemos obviar que el gas natural llegó recientemente en 2009 a Baleares, concretamente a Mallorca. Si bien se produjo una disminución del consumo por generación eléctrica en 2012, el mercado convencional de industria más doméstico y comercial ha aumentado, llegando ese mismo año al máximo histórico nacional (SEDIGAS). De hecho, en Baleares (tabla 1) observamos una disminución entre 2011 y 2012 del consumo de gas natural, explicada por una reducción del 32% en la producción eléctrica con este combustible (REE).

Por lo que representa al carbón, el año 2012, según la Federación Nacional de empresarios de minas de Carbón (CARBUNION) la baja generación eléctrica de origen hidráulico, eólico y los precios más elevados del gas natural que el carbón, ha provocado que aumente el consumo de energía primaria de este último. Tal comportamiento sí lo podemos ver (tabla 1) a nivel nacional, pero en cambio en Baleares existe una progresiva disminución del consumo de carbón, principalmente para generación eléctrica. De todas maneras, el año pasado el 53% de la electricidad generada en Baleares fue por medio del carbón, y en los primeros ocho meses de 2013 el 54%.

La producción de energía eléctrica es una cuestión que inevitablemente se ha ido comentando a lo largo del artículo. La electricidad es un tipo de energía secundaria, es decir un producto de la transformación de otra fuente energética (CNE). No importa redundar en el papel que tiene electricidad dentro del quehacer diario, pero sí en la relación que posee con los combustibles fósiles, temática principal que queremos abordar. Concretamente, enlazar el peso de este tipo de combustibles con el coste de la energía eléctrica

A continuación en la tabla podemos observar el coste por MWh de electricidad generada en los primeros ocho meses del año 2013:

tabla3

Tabla 3. Promedio del precio de generación eléctrica, en €/MWh. Comparación entre Baleares y Península. Fuente: propia a partir de Red Eléctrica Española (ESIOS-REE).

El establecimiento de dos sistemas viene dado claramente por la disposición geográfica de ambos y respecto a la proximidad al principal sistema, que es el peninsular. Como carácter extra peninsular (donde también encontramos a las Islas Canarias, Ceuta y Melilla) de las Baleares, estos sistemas padecen problemas básicamente de estabilidad (REE). Las variaciones de frecuencia son importantes en sistemas poco interconectados, relativamente pequeños y equipados con equipos generadores de baja potencia. Con motivo de allanar esta situación, des de agosto de 2012 se encuentra funcionando un enlace eléctrico del sistema balear con el sistema ibérico para asegurar y mejorar la fiabilidad del subministro eléctrico (REE).

La diferencia en el precio de generación de Baleares fue de un 175% al 846% más caro que el sistema peninsular desde enero hasta agosto de este año, aún aportando el enlace con la península el 21% de la demanda, y habiendo bajado ésta en Baleares un 4% respecto al año anterior y mismo periodo. Si analizamos a los dos meses extremos, el mes de julio y abril respectivamente, en el primer mes el 92% de la generación eléctrica en el sistema balear tuvo como origen combustibles fósiles, y en el peninsular, el 33%. En cambio, en abril la generación balear tuvo también un 92% de generación fósil, pero en el sistema ibérico sólo el 10% fue de este tipo. Dicho esto, es importante considerar también el papel de las energías renovables y la de origen nuclear en el establecimiento del precio de generación eléctrica, el mismo modelo y mercado de precios, legislación, así como el potencial en energías alternativas en el archipiélago balear y almacenamiento y disponibilidad de energía en sistemas relativamente aislados. Todo ello, pero, permite una y más discusiones propias que no son motivo principal de la exposición que nos ocupa.

Después de plantear este estado de la cuestión, se concluye una dificultad evidente en las Islas Baleares en el momento de decidir la utilización de la energía. Una comunidad encasillada geográficamente en su carácter insular que obtiene con el turismo su principal y casi única fuente de riqueza, depende de un modelo productivo que no deja de ser limitado a la hora de crear valor añadido. El año 2004 sólo el sector servicios supuso el 75% de la producción balear, en el modelo input-output de la Comunidad. Además, las estadísticas de los últimos años (INE) indican que es necesario un crecimiento anual de más del 5% en el PIB para dejar de destruir empleo en Baleares, mientras que la media estatal para lo mismo ha estado alrededor del 3,5% anual. Este nivel de crecimiento no sucede en el archipiélago desde el año 2007. Con un sistema económico basado en el consumo masivo de combustibles fósiles, prácticamente 100% dependiente y limitado con el exterior, estamos obligados a como mínimo plantearnos si este es viable o obviamos otros modelos que eviten un mayor éxodo de capital, una doble insularidad. El reto de la eficiencia energética y rehacer el paradigma productivo es también el de la responsabilidad social.

Antoni María Siquier Salvá (@siquiertoni)

Bibliografía

Asociación Española del Gas (SEDIGAS) [http://www.sedigas.es/]

Castells, X. E. (2012). Energía y Transporte: Energía, Agua, Medioambiente, Territorialidad y Sostenibilidad. Ediciones Díaz de Santos.

Comisión Nacional de la Energía. Gobierno de Chile. (CNE) [http://www.cne.cl/]

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) [http://www.cores.es/]

Diario de Mallorca – [http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2009/09/23/gas-natural-llego-ayer-mallorca-traves-gasoducto-submarino/505912.html]

Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (CARBUNION) [http://www.carbunion.com/]

Gilbert, R. Perl, A (2010). Transport Revolutions: Moving People and Freight Without Oil. New Society Publishers.

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) [http://ibestat.caib.es/]

Instituto Nacional de Estadística (INE) [http://www.ine.es/]

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) [http://www.ree.es/]

Mentnez, E (2005). Energía y Conflictos Internacionales: Política, Tecnología y Cooperación. Netbiblo.

Nexotur, Diario online para profesionales del turismo y agencias de viajes – [http://www.nexotur.com/aportacion/turismo/al/pib/espanol/supera/11/2012/creciendo/tercer/ano/consecutivo/55620/]

OECD (2009). OECD Factbook 2008. Estadísticas económicas, ambientales y sociales. OECD Publishing.

Red Eléctrica Española (REE) [http://www.ree.es/]

Published by Antoni Maria Siquier Salva

11 thoughts on “Som una societat fòssilWe are a fossil societySomos una sociedad fósil

Leave a Reply