Una altra vegada: turisme i diversificacióOtra vez: turismo y diversificación

Al llarg de la història de les destinacions turístiques en general, i de les Illes Balears en particular, s’han produït un seguit d’etapes de prosperitat seguides d’unes altres de crisi en el model turístic. L’estímul de la demanda turística considerada de baixa qualitat, generalment de baix poder adquisitiu i típica del “sol i platja”; ha estat una fórmula d’èxit a l’arxipèlag balear. Ara bé, haver estat pioners d’aquest tipus de turisme iniciat als anys 60 ha fet que els aspectes positius, i també els negatius, s’hagin gestat des de fa molts anys influint en l’estructura econòmica de la societat receptora. Aquests aspectes s’accentuen en èpoques d’expansió i recessió econòmica, i la capacitat d’adaptació és clau per seguir sent competitius amb altres destinacions turístiques del Mediterrani.

Actualment la idea de que el turisme pot contribuir considerablement al creixement econòmic és àmpliament acceptada (Aramberri, 2011). El paper del turisme per posicionar l’Estat espanyol entre les economies d’occident ha estat cabdal. I com no, per Balears encara més transcendental. Per mesurar els cicles econòmics és interessant relacionar les variables respecte al PIB durat un determinat període, i concretament el cicle del PIB és la variable líder quant és mesurada amb dades del flux turístic (UAN, 2014).

El següent gràfic mostra aquesta relació a les Balears durant la primera dècada del segle XXI. Després d’un cicle d’expansió econòmica, és a partir de l’any 2008 quan la tendència en el creixement del nombre de turistes es deslliga de la pujada del PIB (si exceptuem l’any 2002). Superats els 13 milions de turistes pareixia que s’havia arribat al sostre amb el nombre de persones que visitaven les Balears. Després de quatre anys, emperò, el PIB per càpita no reacciona encara que ens tornem a acostar a questa xifra de turistes.

turpibGràfic 1: Evolució del nombre de turistes a les Illes Balears i del Producte Interior per càpita. Font: elaboració pròpia a partir de dades del IBESTAT.

Llavors és quan torna a sorgir la necessitat o no d’un model turístic més respectuós mediambientalment i poc consumidor de recursos, que no depengui tant del nombre de persones com del que realment aporten aquestes. La definició del turisme sostenible s’entén com “aquell que és suportable ecològicament a llarg termini, viable econòmicament i equitatiu des d’una perspectiva ètica i social per a les comunitats locals” (Cirer, 2009). Els límits venen establerts per la capacitat de càrrega a la destinació turística, que està considerada com el màxim ús que se’n pot aplicar sense que aquest provoqui efectes negatius sobre els recursos naturals, la percepció del visitant i el seu grau de satisfacció, la relació del visitant amb el turista o un desajust entre els pesos dels sectors econòmics de la destinació.

Aquesta mancança d’oferta d’un turisme que necessàriament no suposi una agressió al medi natural, es veu reflectida perfectament avui en el model que hi ha a Balears: un turisme de resignació perquè no se’n pot obtenir un de millor que el que arriba, i la dependència de grans fórmules per part dels establiments per pujar els nivells d’ocupació amb un turista de baixa qualitat. Un turisme derivat de la pròpia demanda generada pels operadors turístics i que els hotelers han seguit per tal d’atreure el màxim de turistes, un turisme de masses on la quantitat està per sobre la qualitat.

L’any 1968, ja s’assegurava: “Cada dia són més nombroses les veus dels que assenyalen el perill que representa per Mallorca (exportable a la resta de l’arxipèlag) un creixement excessiu del turisme en detriment de l’aprofitament i desenvolupament d’altres fonts de riquesa” (Cirer, 2009). No deixa de ser curiós que per descriure una situació actual s’emprin unes declaracions de fa uns quaranta anys. Emperò, el desenvolupament del sector turístic, i del sector serveis en general, per damunt de les altres activitats econòmiques, generava ja aquells anys un recel d’economistes i empresaris que creien que en qualsevol moment una situació de forta crisi podia deixar l’illa sense mitjans de subsistència. A més, l’OCDE ja advertí en un informe de l’època que el turisme és una activitat lligada a la moda, pel que era basar en un model precari, que no tenia garantia de continuïtat. Així, des de fa anys ja es definia el turisme com a temporal i que no s’havia de constituir el pilar bàsic de l’economia.

equiGràfic 2: Equilibri de l’ocupació laboral a les Illes Balears. Dades de 2014 només fins el juny. Font: elaboració pròpia a partir de les dades del IBESTAT.

Com es pot observar al gràfic anterior, segons l’índex d’equilibri entre els sectors econòmics el sector de comerç i hostaleria ha anat experimentant fins l’any 2010 una lleugera reducció des de l’any 2001, per tornar a pujar fins avui. Els altres sectors es redueixen (principalment la construcció), així que el que incrementa de forma important el nombre de treballadors és la resta de serveis. És un exemple gràfic de com el sector terciari és el que té més importància a les Illes Balears, pel que la gran dependència amb el turisme queda reflectida. Això, amb les condicions adequades del nombre de turistes, produirà l’assoliment del límit econòmic a la destinació turística, desbaratant els altres sectors en el cas de fer fallida el turístic.

La visió dels residents a les destinacions turístiques no dista molt de la que el turista presenta a l’actualitat. Per atendre aquestes noves tendències de la demanda del visitant es necessita prioritzar la diversificació del producte turístic, com és l’allotjament, i que sobretot suposi una diferenciació del model estàndard de turisme que s’ofereix en la majoria de destinacions que tenen com a principal recurs el clima i la platja. No augmentar l’especialització amb un segment determinat de la demanda farà possible que un major nombre de tipologies de turista pugui venir, sense estar tan lligat a un sol recurs. Davant, hi ha el repte d’oferir millor prestacions, tant mediambientals com oferta complementària de serveis a l’allotjament hoteler, i que alhora es tradueixi en una major despesa del turista i distribució de la riquesa generada pel sector del turisme.

Antoni Maria Siquier (@siquiertoni)

Bibliografia

Aramberri, J. (2011). Turismo de masas y modernidad: un enfoque sociológico. CIS.

Cirer, J.C. (2009) La invenció del turisme de masses a Mallorca. Inca. Institut Balear d’Economia. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Govern Balear i Edicions Documenta Balear.

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) [http://ibestat.caib.es/]

Siquier, A.M. (2010) Anàlisi Socioambiental del Model Turístic de sol i platja: el cas de l’allotjament hoteler a Mallorca. Dirigit per Francesc Romagosa. UAB.

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). (2014). Amor y odio: efectos ambientales, económicos y sociales del turismo. Palibrio.

 

A lo largo de la historia de las destinaciones turísticas en general, y de las Islas Baleares en particular, se ha producido un seguido de etapas de prosperidad seguidas de otras de crisis en el modelo turístico. El estímulo de la demanda turística considerada de baja calidad, generalmente de bajo poder adquisitivo y típica del “sol y playa”; ha sido una fórmula de éxito en el archipiélago balear. Ahora bien, haber estado pioneros de este tipo de turismo iniciado en los años 60 ha hecho que los aspectos positivos, y también negativos, se hayan gestado desde hace muchos años influyendo en la estructura económica de la sociedad receptora. Estos aspectos se acentúan en épocas de expansión y recesión económica, siendo la capacidad de adaptación clave para seguir siendo competitivos con otras destinaciones turísticas del Mediterráneo.

Actualmente la idea de que el turismo puede contribuir considerablemente al crecimiento económico es ampliamente aceptada (Aramberri, 2011). El papel del turismo para posicionar al Estado español entre las economías de occidente ha sido muy importante. Y cómo no, para Baleares todavía más trascendental. Para medir los ciclos económicos es interesante relacionar las variables respecto al PIB durante un determinado periodo. Concretamente el ciclo del PIB es la variable líder cuando se mide con datos del flujo de turistas (UAN, 2014).

El siguiente gráfico muestra esta relación en las Baleares durante la primera década del siglo XXI. Después de un ciclo de expansión económica, es a partir del año 2008 cuando la tendencia en el crecimiento del número de turistas se desliga de la subida del PIB (si exceptuamos el año 2002). Superados los 13 millones de turistas parecía que se había llegado al techo en el número de personas que visitaban Baleares. Después de cuatro años, sin embargo, el PIB per cápita no reacciona aunque volvamos a acercarnos a esta cifra de turistas.

turpibcast

Gráfico 1: Evolución del número de turistas en las Islas Baleares y el Producto Interior Bruto per cápita. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del IBESTAT.

Entonces vuelve a surgir la necesidad o no de un modelo turístico más respetuoso medioambientalmente y poco consumidor de recursos, que no dependa tanto del número de personas como de lo que realmente aportan éstas. La definición del turismo sostenible se entiende como “aquél que es soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales” (Cirer, 2009). Los límites vienen establecidos por la capacidad de carga de la destinación turística, que está considerada como el máximo uso del que se puede aplicar sin que éste provoque efectos negativos sobre los recursos naturales, la percepción del visitante y su grado de satisfacción, la relación del residente con el turista o un desajuste entre el peso de los sectores económicos de la destinación.

La falta de una oferta de turismo que necesariamente no suponga una agresión al medio natural, se ve reflejada perfectamente hoy en el modelo presente en Baleares: un turismo de resignación porque no se puede obtener uno mejor que el que llega, y la dependencia de grandes fórmulas por parte de los establecimientos para subir los niveles de ocupación con un turista de baja calidad. Un turismo derivado de la propia demanda generada por los operadores turísticos y que los hoteleros han seguido con tal de atraer al máximo de turistas, un turismo de masas donde la cantidad está por encima de la calidad.

El año 1968 ya se afirmaba: “Cada día son más numerosas las voces de los que señalan el peligro que representa para Mallorca (exportable al resto del archipiélago) un crecimiento excesivo en detrimento del aprovechamiento y desarrollo de otras fuentes de riqueza” (Cirer, 2009). No deja de ser curioso que para describir una situación actual se utilicen unas declaraciones de hace cincuenta años. El despliegue del sector turístico, y del sector servicios en general, por encima de las otras actividades económicas, generaba ya en aquel entonces el recelo de economistas y empresarios que creían que en cualquier momento una situación de fuerte crisis podía dejar a la isla sin medios de subsistencia. Además, la OCDE advirtió en un informe de la época que el turismo es una actividad ligada a la moda, por lo que era basar un modelo precario, que no tenía garantía de continuidad. Así, desde hace años la temporalidad del turismo ya cuestiona su función como pilar básico de la economía.

equicast

Gráfico 2: Equilibrio de la ocupación laboral en las Islas Baleares. Datos de 2014 sólo hasta junio. Fuente: elaboración propia a partir de datos del IBESTAT.

Como se puede observar en el gráfico anterior, según el índice de equilibrio entre sectores económicos, el sector del comercio y hostelería ha ido experimentando hasta el año 2010 una ligera reducción desde el año 2001, para volver a subir hasta hoy. Los otros sectores se reducen (principalmente la construcción), así que el que absorbe de forma importante el número de trabajadores es el resto de servicios. Es un ejemplo gráfico de cómo el sector terciario es el que tiene más relevancia en las Islas Baleares, por lo que la gran dependencia del turismo queda reflejada. Eso, junto a las condiciones adecuadas en el número de turistas, se alcanzará el límite económico de la destinación, desajustando los otros sectores en caso de entrar en fallida el turístico.

La visión de los residentes no dista mucho de la que el turista presenta en la actualidad. Para atender estas nuevas tendencias de demanda del visitante se necesita priorizar la diversificación del producto turístico, como es el alojamiento, y que sobre todo suponga una diferenciación del modelo estándar de turismo que se ofrece en la mayoría de destinaciones que tienen como principal recurso el clima y la playa. No aumentar la especialización de un segmento determinado de la demanda hará posible que un mayor número de tipologías pueda venir, sin estar tan ligados a un sólo recurso. Nos encontramos aún ante el reto de ofrecer mejores prestaciones tanto medioambientales como oferta complementaria de servicios al alojamiento hotelero, y que al mismo tiempo se traduzca en un mayor gasto del turista y distribución de la riqueza generada por el sector del turismo.

Antoni Maria Siquier (@siquiertoni)

Bibliografía

Aramberri, J. (2011). Turismo de masas y modernidad: un enfoque sociológico. CIS.

Cirer, J.C. (2009) La invenció del turisme de masses a Mallorca. Inca. Institut Balear d’Economia. Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Govern Balear i Edicions Documenta Balear.

Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) [http://ibestat.caib.es/]

Siquier, A.M. (2010) Anàlisi Socioambiental del Model Turístic de sol i platja: el cas de l’allotjament hoteler a Mallorca. Dirigit per Francesc Romagosa. UAB.

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). (2014). Amor y odio: efectos ambientales, económicos y sociales del turismo. Palibrio.

Published by greenhub.contacte

Leave a Reply