Una mirada cap a les comunitats urbanes sostenibles

Actualment la meitat de la humanitat viu en ciutats. La població urbana s’ha vist incrementada al llarg de tots aquests anys passant de 750 milions aproximadament el 1950 a 3.600 milions l’any 2011, i preveient que quasi un 60% de la població mundial residirà en zones urbanes el 2030 (RIO+20 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible). Així mateix, avui en dia les ciutats contribueixen a la contaminació global en més d’un 75% i utilitzen més del 70% de l’energia consumida per la humanitat (Ruano, 2000). És per això que es considera que les àrees urbanes s’estan evidenciant com a principals responsables dels problemes que amenacen la terra. En aquest sentit, Maurice Strong (secretari general de les cimeres d’Estocolm 1972 i Rio de Janeiro 1992) ja plantejava en la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro l’any 1992 que la batalla global per la sostenibilitat es guanyarà o es perdrà en les ciutats. Una afirmació que s’ha anat confirmant al llarg dels anys.

Les comunitats urbanes sostenibles a Europa estan sent considerades com uns elements importants del plantejament urbanístic en contra de la contaminació global. Vàries ciutats europees disposen ja de barris enfocats a millorar la sostenibilitat incorporant edificis ecoeficients, potenciant el transport públic i la bicicleta, incorporant sistemes de gestió d’aigües i residus, introduint la conservació de terres agrícoles i de la biodiversitat, etc. És el que es coneix com a Ecobarri.

Però quins són els principis essencials d’un Ecobarri?:

Integració
L’Ecobarri ha de ser un espai que formi part d’una ciutat, no ha de ser considerat com un espai independent. És a dir, no ha de ser l’excepció, sinó la pauta per a la transformació de la ciutat existent.
Imatge1
Imatge 1. Visió d’integració de la proposta d’Ecobarri de Logroño “Ecobarrio Oeste”. Font: Propuesta para un ecobarrio en Logroño, Coderisa.

Diversitat
L’Ecobarri ha d’esdevenir una part activa de la ciutat on es garanteixin un conjunt d’activitats per a la vida urbana. S’estima que es garanteix una activitat suficient si l’Ecobarri manté una taxa de treball superior al 40% de la demanda dels seus habitants; per sota d’aquest percentatge ens trobaríem amb un “barri dormitori” (Hernández et al. 2009).
Així mateix, l’Ecobarri ha d’incloure una varietat suficient de grups familiars i formes de convivència i és per això que ha de disposar d’una àmplia varietat d’allotjament, adaptant-se a la demanda de la població. A més, ha de crear places i espais públics que esdevinguin un punt de trobada dels ciutadans i disposar d’un centre d’informació ambiental on els habitants es puguin informar sobre els processos més interessants de l’Ecobarri.
Imatge 2_Diversitat
Imatge 2. Diversitat de serveis de la proposta d’Ecobarri de Logroño “Ecobarrio Oeste”. Font: Propuesta para un ecobarrio en Logroño, Coderisa.

Naturalesa urbana
Un dels principals reptes d’un Ecobarri és el d’integrar-se amb la naturalesa de forma que alteri al menys possible els seus cicles: adaptar-se a la topografia i les condicions del terreny, incorporant la coberta natural existent, afavorint la permeabilitat del sòl, respectant el paisatge, etc. amb l’objectiu de preservar la identitat d’aquell espai.
En aquest sentit, pren especial importància la vegetació com a regulador bioclimàtic per millorar els paràmetres ambientals de la ciutat i la creació d’horts ecològics per a l’autoconsum.
Imatge 3_Naturalesa Urbana
Imatge 3. Creació d’espais verds de la proposta d’Ecobarri de Logroño “Ecobarrio Oeste”. Font: Propuesta para un ecobarrio en Logroño, Coderisa.

Mobilitat
Per tal de reduir la contaminació atmosfèrica, així com el consum energètic, l’Ecobarri aposta per:
• Substituir el transport privat pel transport públic mitjançant una àmplia xarxa de transport públic per garantir l’accessibilitat dels ciutadans cap als llocs on es produeixen els viatges més freqüents (escoles, mercats, oficines, etc.).
• Promoure la bicicleta mitjançant els carrils bici.
• La creació d’espais per a vianants. D’aquesta manera, la majoria dels vehicles es veuen obligats a aparcar a les perifèries del barri.
Imatge 4_Mobilitat
Imatge 4. Mobilitat sostenible en la proposta d’Ecobarri de Logroño “Ecobarrio Oeste”. Font: Propuesta para un ecobarrio en Logroño, Coderisa.

Metabolisme urbà
Un dels fonaments d’un Ecobarri és la consideració com una unitat funcional en el consum, reutilització, regeneració i reciclatge de recursos i energia.

• Aigua: l’Ecobarri utilitza aigües regenerades per la descàrrega dels aparells sanitaris, el reg dels jardins privats, el reg de zones verdes públiques, sistemes contra incendis i reg de cultius dels horts urbans, entre d’altres. Aquestes aigües procedeixen de:
– Estació Depuradora d’Aigües Residuals pròpia.
– Sistemes de captació d’aigua de pluja en les cobertes dels edificis. S’estima que mitjançant aquest sistema es pot aprofitar el 70% de l’aigua de pluja (Hernández et al. 2009).

• Energia: per disposar d’aigua calenta i climatització, l’Ecobarri incorpora:
– Una instal•lació centralitzada per a la producció d’aigua calenta.
– Aprofitament de l’energia solar i la biomassa per cobrir la demanda d’ACS.
– Completar el sistema amb calderes d’alta eficiència pels mesos d’hivern.
– Múltiples localitzacions per a la instal•lació de plaques fotovoltaiques per a la producció d’electricitat.

• Residus: per disposar d’un bon sistema de gestió de residus l’Ecobarri incorpora:
– Una recollida selectiva mitjançant contenidors separats en un radi màxim de 100 metres.
– Una planta de compostatge per convertir la matèria orgànica en compost i utilitzar-lo als horts urbans i zones verdes del barri.
Imatge 5_Metabolime urbà
Imatge 5. Recursos en la proposta d’Ecobarri de Logroño “Ecobarrio Oeste”. Font: Propuesta para un ecobarrio en Logroño, Coderisa.

Construcció sostenible
Els Ecobarris tenen en compte criteris de construcció sostenible com ara:
• L’orientació dels edificis per aprofitar l’exposició solar.
• La reutilització de materials.
• La utilització de materials i mà d’obra locals, reduint l’energia necessària per al seu transport.

Algun exemple d’Ecobarri?

El barri Vauban de Freiburg (Alemanya) va ser construït en les instal•lacions d’una antiga base militar francesa. Les obres van finalitzar l’any 2006 i al voltant de 5.000 persones viuen allí en l’actualitat. Els edificis són construïts utilitzant materials sostenibles com la fusta local i disposen de sistemes de recollida d’aigua pluvial. Totes les cases han estat rehabilitades sota estàndards d’estalvi energètic on la calefacció es basa en el calor proporcionat per una central de crema de residus forestals, i l’electricitat prové en gran part de plaques fotovoltaiques.
Imatge 6_Vauban

Imatge 6. Detall de les plaques fotovoltaiques de les cases del barri de Vauban i la mobilitat sostenible. Font: Eco-towns. Learning from international experience

La mobilitat dins del barri es duu a terme principalment mitjançant la bicicleta, i la connexió amb el centre de Freiburg es realitza mitjançant un tramvia. El disseny lineal del barri garanteix que totes les cases tinguin una parada de tramvia a prop. A més, disposa d’una gran superfície d’espais verds.
A nivell de l’Estat Espanyol, destaquen l’Ecobarri de Valdespartera, l’Ecobarri de Logroño, l’Ecobarri de Sarriguren i l’Ecobarri de Figueres, alguns d’ells encara en fase de projecte.

Mar Ruiz

Referències:
– Coderisa. (2008). Propuesta para un eco barrio en Logroño. http://www.lopezmarzo.com/proyectos/ecobarrio_oeste_web.pdf
– Eco-towns: Learning from Internacional Experience. Appendix – Case Studies. PRP, URBED and Design for Homes. October 2008.
– Hernández Aja, A. Velázquez, I. Verdaguer, C. (2009). Ecobarrios para ciudades mejores. Revista Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales.
– RIO+20 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. (2012). Hoja de datos; el fututo que queremos, Las ciudades.
– Ruano, M. (2000). Ecourbanismo. Entornos humanos sostenibles: 60 proyectos. Barcelona.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer